OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Damir Sušić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Kandidat Damir Sušić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom “Uticaj stilova vodstva na inoviranje u bosanskohercegovačkim preduzećima” dana 14.06.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i uptavljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Adisa Delić, redovni profesor/član uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA


Ovo istraživanje je imalo za cilj da ispita vezu između dominantnog stila vodstva koji menadžeri primjenjuju u preduzeću i inoviranja u preduzeću shvaćenog i kao proces i kroz organizacijske karakteristike preduzeća. Temeljem prezentiranog predmeta istraživanja, postavljenog istraživačkog pitanja i definiranih ciljeva istraživanja, definisana je centralna istraživačku hipotezu, koja glasi:
H0:„Primijenjeni stil vodstva utiče na inoviranje u bosanskohercegovačkim preduzećima“
Nezavisnu varijablu predstavljaju stilovi vodstva, dok zavisnu varijablu predstavlja inoviranje u preduzeću. Indikator za mejrenje nezavisne varijable je identificirani dominantni stil vodstva posmatran kroz vođenje, motivaciju, komunikaciju, odlučivanje, definiranje ciljeva, kontrolu i druga obilježja stilova vodstva. Za mjerenje zavisne varijable korišteni su indikatori vezani za ispitivanje razvijenosti kulture inoviranja, razvoj novih proizvoda i procesa, upotrebu znanja i novih tehnologija i drugi indikatori.Za potrebe ovoga rada/istraživanja oblikovan je model utjecaja stilova vodstva na proces inoviranja u bh preduzećima. Model se sastoji od dvije varijable, nezavisne i zavisne, sa njihovim pripadajućim dimenzijama. Tako s jedne strane nezavisnu varijablu čine stilovi vodstva, koji mogu poprimiti 4 potencijalna modaliteta prema klasičniom stilovima vodstva: autokratski, demokratski, liberalni ili kombinovani, odnono autokratsko-demokratski stil. Zavisna varijabla u modelu je inovtivno okruženje i inovacije, odnosno različiti aspekti procesa inoviranja: inovacije, vrsta inovacija, učestalost inovacija i oblast inovacija. U cilju utvrđivanja utjecaja stilova vodstva na inovrianje u bosanskohercegovačkim preduzećima, izabran je uzorak od 107 preduzeća. Za potrebe istraživanja korišten je mjerni instument, anketni upitnik, koji je konstruisana na način da istraži utjecaj stilova vodstva za inoviranje u BH preduzećima. U tu svrhu zamoljeni su menadžeri na različitim nivoima hijerarhije u preduzećima da odgovre na predloženje tvrdnje, odnosno postavljena pitanja.Pozitivan ishod ovoga istraživanja je potvrdio da stilovi vodstva utječu na upravljanje inovacijama u poduzeću omogućuje spoznaju poduzećima da kroz razvoj i poticanje određenog stila vodstva doprinose stvaranju inovacija. Dakle, istraživanje u ovom radu pokazalo je kakav je i postoji li uopće utjecaj pojedinih stilova vodstva na inovacije.

Ključne riječi: Stilovi vodstva, inovativnost preduzeća, dominantni stilovi vodstva, liderstvo