OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Damljana Bošnjak, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 22.05.2024. godine

 

Damljana Bošnjak, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Razlike u određenim antropološkim dimenzijama i stavovima prema zdravom načinu života srednjoškolki” dana 05.06.2024. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Indira Jašarević, redovni profesor – uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; predsjednik,
  2. Dr. sci. Dževad Džibrić, redovni profesor- uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.
  3. Dr. sci. Tarik Huremović, vanredni profesor – uža naučna oblast “ Teoretsko-metodičke osnove sporta ” , Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Jasmin Bilalić, docent za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Cilj ovog istraživanja bio je je utvrđivanje razlika u motoričkim i funkcionalnim sposobnostima, te razlikama u stavovima prema zdravom načinu života kod učenica I, II, III i IV razreda srednje škole. Istraživanje je provedeno na uzorku od 158 ispitanica (učenica) I, II, III i IV razreda JU Srednja medicinska škola u Tuzli, starih 15-18 godina ± 6 mjeseci. Ispitanice su podijeljene u 4 grupe shodno razredu koji pohađaju (I razred – N=44; II razred – N= 41; III razred – N=37; IV razred – N= 36). Uzorak varijabli činio je skup od 16 (šesnaest) testova (motoričkih i funkcionalnih) za procjenu antropoloških dimenzija, primjeren uzrastu istraživane populacije, te anketni upitnik za mjerenje stava prema zdravom načinu života sastavljen od 25 čestica na Likertovoj skali od 5 stepeni. Za utvrđivanje razlika u motoričkom i funkcionalnom prostoru između učenica različitih razreda srednje škole korištena je univarijatna analiza varijanse sa višestrukim komparacijama, uz primijenjeni post hock Bonferronijev test. Za utvrđivanja razlika u tretitranim varijablama za procjenu stavova prema zdravom načinu života između učenica različitih razreda srednje škole primijenjen Kruskal Wallis-ov Test.
Analizom varijanse u prostoru testova za procjenu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, dobijena je statistički značajna razlika između grupa u jedanaest testova. U cilju utvrđivanja razlika u tretiranim varijablama stavova prema zdravom načinu života između ispitivanih učenica, dobili smo da statistički značajne razlike između grupa postoje u deset od od dvadeset i pet primijenjenih varijabli. Obzirom da su prihvaćene sve tri parcijalne hipoteze možemo konstatovati da se potvrđuju kvantitativne razlike između tretiranih grupa ispitanica pretpostavljene generalnom hipotezom H koja glasi: Očekuju se statistički značajne značajne kvantitativne razlike istraživanih dimenzija antropološkog statusa, kao i razlike u stavovima prema zdravom načinu života između učenica različitih razreda srednje škole.
Ključne riječi: učenice, srednja škola, diferencijacija, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, anketa