OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Danijela Brkić, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 04.05.2023. godine


O B A V I J E S T


Danijela Brkić, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku i utjecaj roditelja na ponašanje adolescenata u skupini vršnjaka”, dana 17.05.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Meliha Bijedić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Lejla Kuralić-Ćišić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Edin Muftić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovan je dr. sci. Ranko Kovačević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


U procesu socijalizacije od posebne važnosti su pojedinci iz okoline koji služe kao model i preko kojih osoba usvaja obrasce ponašanja. Tijekom razdoblja adolescencije vršnjaci utječu jedni na druge na različite načine koji dovode do promjena ponašanja. Jedan od tih načina je vršnjački pritisak pri kojem vršnjaci pokušavaju adolescentu nametnuti stavove i/ili ponašanje grupe. Vršnjački pritisak, “noćna mora” je mnogih roditelja, pitanje je roditeljske (ne)moći u srazu s utjecajem vršnjaka u različitim razdobljima života i fazama odrastanja. Cilj magistarskog rada je istražiti podložnost pritisku vršnjaka, te utjecaj roditeljskog odgoja na pojedinca nasuprot vršnjačkom pritisku s obzirom na dob i spol ispitanik. Za istraživanje se koristio anketni upitnik kreiran za potrebe istraživanja. Drugim djelom istraživanja nastojalo se ispitati eventualna zastupljenost rizičnih ponašanja u adolescenata osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, te je korištena Achenbahova skala za procjenu internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju. Istraživanje je sprovedeno od svibnja do kraja listopada 2022.godine, a uključivalo je osme i devete razrede osnovnih škola, te učenike prvih, drugih i trećih razreda
srednjih škola. U istraživanje je uključeno osam škola točnije četiri osnovne i četiri srednje škole na nivou Travnika ,a za provođenje istraživanja u dvije srednje škole tražila je se saglasnost za provedbu anketiranja od ministarstva obrazovanja srednjobosanskog kantona. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 469 učenika i učenica, od čega je njih 254 (54,2%) učenici osnovne škole, a 215 (45,8%) učenici srednje škole. Za analizu prikupljenih podataka korišten je SPSS 21.0 (Statistical Package forthe Social Sciences) for Windows.Rezultati su pokazali da su dječaci podložniji vršnjačkom pritisku u odnosu na djevojčice, te da su srednjoškolarci podložniji vršnjačkom pritisku u odnosu na osnovnoškolarce. Statistička značajnost se nije pokazala između kvalitete odnosa adolescenatica i adolescenata sa roditeljima tj. obje skupine su u podjenakoj mjeri pod utjecajem roditelja. S druge strane Achenbahova skala je pokazala da adolescentice u većoj mjeri iskazuju internalizirane, a adolescenti ekternalizirane probleme u ponašanju.

Ključne riječi: utjecaj vršnjaka, roditelji, internalizirani i eksternalizirani problemi u ponašanju