OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Darmin Kahvić, dipl.inž. tehnolog

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 18.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Darmin Kahvić, dipl.inž. tehnolog će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Ispitivanje uticaja izocijanata na karakteristike PUR pjene koja se koristi u izradi filtera zraka“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 23.10.2021. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Sabina Begić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Zoran Iličković, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Zahida Ademović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Organska hemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 

Predmet istraživanja u okviru ovog završnog magistarskog rada jeste proces proizvodnje filtera zraka za motore automobila, u kompaniji Mann+Hummel BA Tešanj. Osnovna uloga PUR pjene na filterima zraka jeste zaptivanje, odnosno da osigura da neprečišćeni zrak, ne prolazi u sistem motora automobila, te time negativno utiče na sam rad motora i njegov radni vijek. Iz ovog razloga PUR pjena mora dostići zahtjevane karakteristike propisane internim standardima. Sirovine za proizvodnju PUR pjena se uglavnom nabavljaju od stalnih dobavljača ali se shodno situaciji na tržištu s vremena na vrijeme moraju koristiti i sirovine drugih dobavljača što može uzrokovati određene probleme u proizvodnji ili pak utjecati na kvalitet proizvoda. Posebno je bitno tačno definirati glavne karakteristike izocijanata koji uz poliole predstavljaju osnovne sirovine za dobijanje PUR-pjene, prije njihovog korištenja u procesu proizvodnje te definiranje posljedica koje se njihovom primjenom mogu izazvati.
Ovaj završni magistraski rad koncipiran je tako da se njegovom izradom sagledaju problemi koji se mogu javiti izmjenom tipa izocijanata u procesu proizvodnje filtera zraka, te je na osnovu ovog konceptaizvršena analiza osnovnih karakteristike koje treba da ima PUR pjene prema zahtjevima za kvalitetom iste prema važećim standardima. Osnovne karakteristike koje su važne za ulogu PUR pjene u filterima zraka su: Tvrdoća, Shore A, gustina, zatezna čvrstoća, izduženje pri pucanju, kompresijski set test. Vrijednosti koje navedene karakteristike moraju dostići definirani su internim standardnom MANN+HUMMEL MHN 610 230, gdje su za različite vrste filtera, date odgovarajuće vrijednosti.
U okviru istraživanje je izvršeno laboratorijsko testiranje PUR pjene napravljene od do sada korištenih dobavljača korištenjem naprijed pomenutih standardnih metoda i testova, te laboratorijsko ispitivanje karakteristika PUR pjene sa izocijanatima novih dobavljača. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da su kvalitativne karakteristike PUR materijala ostale u okviru standardima i propisima zahtjevanih vrijednosti i u slučaju kada je korišten izocijanat novog dobavljača. Time je potvrđeno da sa kvalitativne strane i prema ovim kriterijima, ne postoji prepreka da se promjena dobavljača izocijanata provede do kraja. Kako je novi dobavljač izocijanata ponudio nižu cijenu od trenutne cijene postojećeg dobavljača, time je na godišnjem nivou proces proizvodnje jeftiniji i postiže se značajna ušteda. Glavni zaključak je u skladu sa ciljevima rada i njegovom hipotezom, i ogleda se u činjenici da je uzevši u obzir rezultate uporednih laboratorijskih ispitivanja PUR materijala, te dodatno potvrđeni ekonomski aspekt u vidu finansijske uštede, promjena dobavljača izocijanata opravdana jer ni na koji način ne narušava kvalitet gotovog proizvoda. Izocijanat, novog dobavljača u potpunosti ispunjava zahtjeve za kvalitetom, na osnovu svih predstavljenih činjenica u ovom radu.