OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dejan Danilović, diplomirani inženjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Dejan Danilović, diplomirani inženjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Razrada i eksploatacija ležišta Z-1 naftnog polja Šopron-X“, u petak 27.01.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Naftno polje ”Šopron – X” dio je nafnog ležišta ”Z-1”, smještenog na teritoriji Mađarske. U okviru njega do sada je izbušena nekolilica istražnih bušotina, a njihovoj izradi prethodila su brojna geološka, geofizička, geohemijska i hidrodinamička ispitivanja. Pomoću njih su definisane stratigrafske karaktersitike ležišta, tektonski odnosi, petrofizičke karaktesitike stijena, te fizičko-hemijske i PVT karaktersitike ležišnih fluida. Definisane su i rezerve ugljovodonika u ležištu.
U radu je predstavljen program izrade istražnih bušotina, program jezgrovanja i obavljenih mjerenja u kanalu svake pojedine istražne bušotine.
Također, predstavljen je i program opremanja i dinamika provedenih radova.
Obrađene su proizvodne karakteristike ležišta, te karaktersitike utoka fluida u razmatrane bušotine. Za predviđanje moguće proizvodnje bušotina rađena je sistem analiza u softverskom paketu ”PIPESIM”. Za analizu su korišteni podaci dobiveni hidrodinamičkim mjerenjima, kao i podaci o karakteristikama fluida.
Na ležištu ”Z-1”, nakon provedenih hidrodinamičkih mjerenja, utvrđene su proizvodne karakteristike koje su od velikog značaja pri donošenju odluka o načinu i metodama eksploatacije ležišta, intenzitetu proizvodnje, ekonomskoj isplativosti, kao i dužini komercijalne isplativosti, kako nafnotg polja „Šopron-X“, tako i ležišta „Z-1“ u cjelini.
Značaj hidrodinamičkih mjerenja prikazan je kroz primjere, te je istaknut njihov direktan uticaj pri donošenju važnih odluka kojima štedimo resurse društva i povećavamo stepen iskorištenja nafte i gasa iz ležišta.
Dodatnom razradom i eksploatacijom naftnog polja „Šopron-X“ moguće je ostvariti još bolje ekonomske efekte, koji će imati pozitivan značaj na čitav region.
Ključne riječi: nafta, gas, naftno polje, hidrodinamička mjerenja, rezerve, stepen iskorištenja ležišta