OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Demir Hamzić, bach.inž.mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI

MAŠINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Demir Hamzić, bach.-inž.mašinstva javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom:

„ANALIZA KOMBINOVANOG DIZAJNA MALE VERTIKALNE VJETROTURBINE“

utorak, 18.06.2024.  godine sa početkom u 11 sati u učionici broj: 103 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Izet Alić, redovni profesor, uža naučna oblast Toplotna i fluidna tehnika, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Izudin Delić, vanredni profesor, uža naučna oblast Toplotna i fluidna tehnika, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sci. Midhat Osmić, vanredni profesor, uža naučna oblast Energetska postrojenja i ekologija, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

SAŽETAK

U ovom radu predstavljena je numerička analiza vertikalne vjetroturbine. U prvom dijelu rada prikazuje se teoretska osnova razvoja i izvedbi vertikalnih vjetroturbina zajedno sa osnovama aerodinamike fluida. Iz navedenog vidljiva je aplikativnost rezultata dobijenih numeričkim simulacijama na raznim modelima vjetroturbina, kao i problemi sa kojima su se autori susretali i ograničenja koja su koristili pri istraživanju. Iz analize dostupnih istraživanja evidentno je da primjena numeričkih simulacija u području vjetroturbina pruža bolje razumijevanje aerodinamičkih karakteristika strujanja, čime se stvara prostor za optimizaciju dizajna rotora vjetroturbine i povećanje energetske učinkovitosti. Numerički modeli omogućuju istraživačima simulaciju različitih uslova djelovanja vjetra, analizu aerodinamičkih sila koje djeluju na lopatice vjetroturbine te lociranje potencijalnih tačaka poboljšanja.

Ograničenja u mjerenjima lokalnih parametara, često prisutna u eksperimentalnim istraživanjima, mogu se prevladati korištenjem numeričkih modela, pružajući pouzdane rezultate koji su primjenjivi u različitim uslovima. U konačnici, istraživanja u području vjetroturbina jasno pokazuju da numeričke simulacije igraju ključnu ulogu u unapređenju dizajna, efikasnosti i pouzdanosti tih sistema, čime se doprinosi daljem razvoju održivih energetskih rješenja.

Drugi dio rada bavi se eksperimentalnim istraživanjem izrađenog prototipa male Darrieus vjetroturbine, koja se može kombinovati sa Savonius turbinom. Opisana su mjerenja i ponašanja fluida prije ulaza i poslije izlaza iz vjetroturbine za oba slučaja. Za razliku od dosadašnjih istraživanja, u ovom eksperimentu se sprovodi mjerenje na kombinaciji sa jednakim brojem lopatica oba tipa vjetroturbina. U trećem dijelu rada opisane su numeričke postavke definisanog problema istraživanja u programu Star CCM+. Na kraju je izvršena numerička analiza simulacije i usporedba sa dobijenim mjerenjima, analizu polja brzina i pritiska, kao I stvaranje turbulentnih vrtloga. Opisan je tok strujanja fluida oko lopatica vjetroturbine za različite uglove smaknute po 20°. Urađena je validacija upotrijebljenog numeričkog modela sa eksperimentalnim mjerenjima, u kojoj je ukazano da je ista pokazala da su ostvarena slaganja preko 90% u većini mjernih tačaka. Ostvarenom validacijom stvoreni su preduslovi kojima se omogućava primjena postavljenog numeričkog modela na istraživanja definisana graničnim uslovima.