OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Demira Bedak Ogrić, BA ing. hem. teh.

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET


Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Demira Bedak Ogrić, BA ing. hem. teh. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: ”Uticaj vrste dodataka za kvašenje na kvalitet Ni prevlake“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.07.2021. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Sead Ćatić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elktrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elktrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Edisa Papraćanin, docent
  uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovan je dr.sci. Husejin Keran, redovni profesor za užu naučnu oblast “Fizikalna hemija i elktrohemija” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja uticaja različitih vrsta dodatka za kvašenje na kvalitet Ni prevlake. Tri vrste dodataka od tri različita dobavljača su ispitana u istim uslovima pri različitim koncentracijama. Uzete su koncentracije:
-2x manja koncentracija od donje preporučene (C1),
-donja preporučena koncentracija (C2)
-gornja preporučena koncentracija (C3)
-2x veća koncentracija u odnosu na donju preporučenu (C4)
-2x veća koncentracija u odnosu na gornju preporučenu (C5)
Upoređene su vrijednosti površinske napetosti rastvora (laboratorijski tenziometar SITA Dyno tester), te je ispitana koroziona postojanost u slanoj komori (JW – 150 – NS Salt Spray Chamber). Pored toga, ono što je važno u samoj proizvodnji jeste i vizuelni izgled prevlake, čije poređenje je također prikazano u radu (Hull cell test). Dobiveni rezultati prikazuju razlike u površinskoj napetosti, kao i u vizuelnom izgledu prevlake. Dodatak na bazi C12 – C14 alkil eter sulfata sa esencijalnim uljima pokazao se kao najdjelotvorniji u smanjenju površinskog napona rastvora, što za posljedicu ima i mnogo bolji kvalitet prevlake, kao i estetski izgled. Sumarni rezultati pokazuju da koncentracija, vrsta i sastav dodatka za kvašenje značajno utiču na kvalitet prevlake sjajnog nikla.