OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dino Džambić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Dino Džambić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Kvalitet usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza kao determinanta zadovoljstva putnika na području TK” “ dana 09.06.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Senad Fazlović redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Samira Dedić, vanredni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Jasmina Okičić, redovni profesor/član uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA

Opšti cilj istraživanja jeste utvrditi intenzitet i smjer uticaja kvaliteta usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza na nivo zadovoljstva putnika na području Tuzlanskog kantona. Na temelju postavljenog cilja definisana je centralna istraživačka hipoteza koja glasi: Kvalitet usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza u znatnoj mjeri determiniše nivo zadovoljstva putnika na području Tuzlanskog kantona. Pri tome, nezavisnu varijablu u istraživanju predstavljaju karakteristike kvaliteta usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza, dok je zavisna varijabla operacionalizirana kroz zadovoljstvo putnika.

Da bi se izvršila objektivna provjera centralne istraživačke hipoteze utvrđeni su indikatori za njihovo mjerenje. Indikatori za mjerenje nezavisne varijable su: dostupnost, učestalost, pristupačnost, briga o putniku, pouzdanost, udobnost, sigurnost, okoliš, a indikatori za mjerenje zavisne varijable: cijena, informacije o javnom prijevozu – red vožnje, redovna kupovina karata, brzina putovanja, popusti, „smart card“ – elektronski sistem naplate, ponuda usluge vikendima. Navedeni indikatori mjereni su skalom percepcija korisnika usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza. Pored osnovne istraživačke hipoteze, definisano je i pet radnih hipoteza.

Empirijsko istraživanje realizovano je na temelju primjene stručnih i naučnih metoda internog i eksternog istraživanja. U okviru eksternog istraživanja podaci su prikupljani primjenom tehnike anketiranja, korištenjem anketnog upitnika kao obrasca za ispitivanje stavova ispitanika o kvalitetu usluga i nivou zadovoljstva uslugama javnog gradskog i prigradskog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Prikupljanje podataka izvršeno je na osnovu prigodnog uzorka, pri čemu su korisnici usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza u ovom istraživanju anketirani na autobuskim stanicama na području Tuzlanskog kantona na nekoliko lokalnih i kantonalnih linija na osnovu njihove dostupnosti.
Prilikom testiranja hipoteza, odnosno obrade prikupljenih podataka iz uzorka, korištene su slijedeće statističke metode: deskriptivna statistička analiza, t test nezavisnih uzoraka, analiza varijanse (ANOVA), korelaciona analiza, analiza pouzdanosti, faktorska analiza i simultana višestruka regresijska analiza.

U konačnici, na osnovu rezultata provedenog empirijskog istraživanja, potvrđena je centralna istraživačka hipoteza.

Ključne riječi: kvalitet usluga, zadovoljstvo korisnika, javni gradski i prigradski prijevoz