OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dino Hasanbašić, bachelor inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Dino Hasanbašić, bachelor inžinjer rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnološke karakteristike pripreme kvarcnog pijeska tuzlanskog basena iz lokaliteta PK Šikulje, za primjenu u livarstvu“, u petak 07.07.2023. godine, sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Nedžad Alić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Admir Softić, docent
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina transport i izvoz u rudarstvu i materijali“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Tuzla i tuzlanski basen imaju veliki geološki potencijal, ali nemaju dovoljno istraživanja. Ovaj magistarski rad obrađuje tehnološke karakteristike pripreme kvarcnog pijeska s PK Šikulje uz mogućnost primjene u livarskoj industriji. Mjesto s kojeg su uzeti uzorci za potrebe naše analize pripada pješčanom sloju ispod glavnog ugljenog sloja. Osim toga, vršena je analiza granulometrijskog sastava kvarcnog pijeska te procentualni sadržaj glinovitih čestica.
Hemijski sastav eksperimentalnih uzoraka u ovom istraživanju nije rađen. Međutim, uzimajući u obzir istraženost ležišta, kao i njegovog dijela na prostoru registrovanom kao PK Šikulje u ranijim istraživanjima daje nam mogućnost zauzimanja određenog stava i po ovom pitanju.
Rezultati istraživanja su iskazani u tabelama granulometrijskog sastava i procentualnog sadržaja glinovitih čestica te dijagramima granulometrijske krive. Izvedena istraživanja u ovom radu ukazuju na činjenicu nepravednog zapostavljanja ovog mineralnog resursa u ležištu Kreka.
Činjenica da su uzeti rezultati krupnoće, sadržaja glinovitih čestica i hemijskog sastava pokazali da uzorci odgovaraju zahtijevanim uslovima standarda za livarsku industriju, još na razini rovne rude. S tog aspekta može se konstatovati da je pijesak sa ove lokacije izuzetno kvalitetna osnova za primjenu u livarskoj industriji.