OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dino Jovanović Sovtić, diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Dino Jovanović Sovtić, diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Poboljšanje rada dubinske pumpe na klipnim šipkama modifikacijom potisnog ventila“, u petak 27.01.2023. godine, sa početkom u 13,15 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Buštinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA


Već dugi period tokom istorije proizvodnje nafte, dubinske pumpe na klipnim šipkama su prvi i u mnogim slučajevima jedini izbor kada su u pitanju mehaničke metode eksploatacije.
Pravilan odabir svakog pojedinačnog elementa sistema omogućava optimizaciju koja sa sobom povlači benefite u vidu povećavanja efikasnosti i smanjenja troškova. Trenutno primijenjeni sistem dubinskih pumpi na klipnim šipkama na ležištu „T“ obezbjeđuje stabilnu proizvodnju i realizaciju godišnjih planova proizvodnje bez većih problema.
U ovom radu je prikazan način optimizacije sistema za mehaničku metodu eksploatacije dubinskim pumpama na klipnim šipkama. Analizom rada postojeće opreme na bušotinama naftnog ležišta „T“ urađen je proračun za 2 bušotine sa najmanjom efikasnošću rada pumpe, kako bi se definisala primjena novog sistema dubinskih pumpi sa izmijenjenim tehničkim karakteristikama (dupli potisni ventil ). Pored optimizacije sistema, opisan je i princip djelovanja dubinske pumpe, kao i površinska i podzemna oprema.
Ugradnjom dubinske pumpe sa izmijenjenim tehničkim karakteristikama pri remontu, ove 2 bušotine pokazale su i značajno poboljšanje u dužini trajanja međuremontnog perioda, pri čemu je donijeta odluka da će se, zbog utvrđenih karakteristika, isti tip pumpi ugrađivati pri remontu i u sve ostale bušotine naftnog polja „T“.
Ključne riječi: dubinska pumpa, optimizacija, proračun opreme, potisni ventil