OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Đana Zimić, bach.-inž. geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Đana Zimić, bach.-inž- geologije,  javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Geneza hidrogeološke odlike i zaštita mineralne vode Tešanjski kiseljak“, u petak, 24.05.2024.  godine sa početkom u 11 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Izet Žigić, profesor emeritus
  uža naučna oblast uža naučna oblast „Hidrogeologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Dinka Pašić- Škripić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hidrogeologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hidrotehnika“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Ležište mineralne vode „Tešanjski kiseljak“ pripada hidrogeohemijskoj oblasti mineralnih i termomineralnih voda sa CO2 „ofiolitske zone“. Ispucale stijene ofiolitne zone imaju funkciju akvifera slabije vodoobilnosti sa izvorima izdašnosti manje od 0,1 l/s.Vodoprovodnost akviferskih naslaga je veća u rasjednim zonama, a mineralni izvori se pojavljuju u zoni poprečnog rasjeda duž Raduške rijeke, odnosno njegovog ukrštanja sa uzdužnim rasjedom pružanja sjeverozapad-jugoistok. Mineralna voda je najvjerovatnije atmosferskog porijekla, gdje infitracijom prodire u dublje dijelove terena i obogaćuje se sa CO2, te razlaganjem stijena povećava mineralizaciju.
Prema temperaturi vode izvora, može se zaključiti da se infiltracija atmosferskih voda i obogaćivanje mineralima, ne vrši na velikim dubinama. Zbog neophodnosti projektovanja zone zaštite mineralne vode “Tešanjski kiseljak”, izvršena je analiza postojećih i potencijalnih zagađivača ovog izvorišta, te procjena tereta eventualnog zagađenja na bazi sveukupnog sagledavanja geoloških, strukturno-tektonskih, hidrogeoloških karakteristika terena u Gornjoj Raduši, hidrogeoloških karakteristika izvorišta i geneze mineralnih voda i CO2 gasa, tehničkih karakteristika eksploatacionih bunara i fizičko-hemijskog, odnosno bakteriološkog kvaliteta mineralnih podzemnih voda. Provedena detaljna hidrogeološka istraživanja i dobijeni rezultati, daju značajan doprinos daljem sagledavanju potencijalnosti istražnog prostora Gornje Raduše u općini Tešanj, za nastavak hidrogeološkog istraživanja i zaštitu ovog dragocjernog resursa, te ima naučni, stručni i aplikativni karakter.