OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Đorđe Vidić, dipl.inž.rudarstva

 
UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
O B J A V L J U J E
 
Đorđe Vidić, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Eksploatacija tečnih mineralnih sirovina primenom sistema potopljenih centrifugalnih pumpi“, petak 29.03.2024. godine sa početkom u 13 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:
 
  1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor, uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“,Rudarsko-geološko-građevinski fakultet  Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor, uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
 
Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.
 
REZIME RADA
 
Proizvodnja nafte primenom potopljenih elektro-centrifugalnih pumpi (ECP) je dugi niz godina posmatrana kao efikasan i ekonomičan način proizvodnje nafte samo kod visoko produktivnih bušotina.
Kako većina bušotina u ovoj naftnoj kompaniji koju obrađujemo pripada kategoriji nisko produktivnih bušotina ova metoda nije primenjivana na naftnim poljima u toj kompaniji.
Zahvaljujući tehnološkim unapređenjima koja su proizvodjači potopljenih centrifugalnih pumpi u sprezi sa velikim svetskim naftnim kompanijama dostigli tokom godina, ova metoda je sve više primenjivana i u bušotinama nižih proizvodnih mogućnosti, visoko temperaturnim bušotinama, bušotinama sa visokim GOR, kao i u bušotinama koje proizvode visoko viskoznu naftu. (Takođe novi zamah u dobija i istraživanje i ispitivanje ESPCP pumpe , zapremniske pumpe sa rotorom i statorom – elastomerom od gume a koje je dosta pogodnija za proizvodnju visoko viskoznih nafti).
Sa unapređenom tehnologijom i stečenim praktičnim iskustvima, bušotine koje nekada nisu bili kandidati za primenu ove metoda, sada primenom ECP mogu ekonomično i efikasno proizvoditi naftu. Naftna kompanija je na bazi analize dugoročne strategije proizvodnje nafte na nekim poljima koja se već duži period vremena nalaze u proizvodnji (Ve-x, El-x,Ki-x,… itd) počeo projekat primene ECP. 
Ovim magistarskim radom obuhvaćeni su svi aspekti primene ECP na naftnim poljima, istaknute su različite mogućnosti primene ove elektro-mehaničke metode, principi projektovanja, praktični rezultati primene i osnove metodologije dijagnoze problema u radu ECP.
KLJUČNE REČI :
Elektrocentrifugalna potapajuća pumpa, proizodnja,kapacitet, napor, transformator,snaga, nafta.