OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dragana Rabat, magistar farmacije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 06.02.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Dragana Rabat, magistar farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Procjena znanja i stavova pacijenata o upotrebi preparata sa vitaminom D i uticaja zaposlenih u apoteci na izbor dodataka ishrani sa vitaminom D“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.02.2024. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, profesor emeritus
  uža naučna oblast “Nutricionizam”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Saša Pilipović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Farmaceutska tehnologija”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Merima Ibišević, docent
  uža naučna oblast “Farmaceutska tehnologija”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


U radu su prikazani osnovni pojmovi vezani za vitamin D. Dat je prikaz istorijata vitamina D, njegovi izvori i sinteza, metabolizam i funkcije u organizmu, te kratki osvrt na dodatke ishrani sa vitaminom D i način regulisanja prometa dodacima ishrani u Bosni i Hercegovini.
Ciljevi istraživanja bili su procjena informisanosti pacijenata o korištenju dodataka ishrani sa vitaminom D, uticaj farmaceuta na odabir preparata sa vitaminom D, poređenje podataka dobijenih od pacijenata i farmaceuta, te izrada klasifikacije preparata u skladu sa zakonima i registrima.
Korištene metode istraživanja bile su anketa pacijenata i farmaceuta, kao i pretraživanje Registra lijekova Bosne i Hercegovine, te baze podataka entiteta za dodatke prehrani. U istraživanju je ukupno učestvovalo 166 pacijenata i 125 magistara farmacije ili farmaceutskih tehničara koji su odgovarali na postavljena anketna pitanja.
Dobijeni rezultati pokazuju da je pacijentima daleko najvažnija preporuka stručnih lica, i to najviše i gotovo izjednačeno ljekara specijalista i farmaceuta. Iz odgovora proizilazi zaključak da pacijenti najviše vjeruju preporukama ljekara, a preporuke iz sredstava informisanja i okoline provjeravaju kod zaposlenih u apoteci.
Istraživanje među pacijentima je pokazalo podjednaku zastupljenost u korištenju čistih preparata vitamina D, preparata sa kalcijumom i preparata sa vitaminom C, cinkom i selenom. Najčešća preporuka farmaceuta su doze od 1000 IU i 2000 IU, što je u skladu sa zvaničnim preporukama, dok su pacijenti često koristili niže doze vitamina D.
Rezultati istraživanja među pacijentima pokazuju da je u finansijskom smislu odnos cijene i kvaliteta presudan za odabir vitamina D koji će koristiti.
Pacijenti imaju veliko povjerenje u farmaceute i preparate koji se prodaju u apoteci. Većina farmaceuta je odgovorila da provjerava deklaracije, i time omogućava da pacijenti dobijaju samo registrovane dodatke ishrani.
U Registru dodataka ishrani Republike Srpske pronađeno je 88 proizvoda koji u sebi sadrže vitamin D, dok je u Registru dodataka ishrani FBiH pronađeno 158 takvih proizvoda. Detaljnim poređenjem ova dva registra uočena su 49 preparata koja se nalaze u oba registra. Strogo gledano samo oni preparati koji su registrovani u oba entiteta mogu se prometovati na cijeloj teritoriji BiH.