OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dragica Mihajlović, bachelor geografije

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Dragica Mihajlović, bachelor geografije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “Geografski resursi kao faktori razvoja turizma opštine Lopare “ u ponedjeljak 19.02.2024. godine u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sci. Fadila Kudumović Dostović, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Regionalna geografija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sci. Dževad Mešanović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Antropogeografija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sci. Alma Kadušić vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Antropogeografija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sci. Alija Suljić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Antropogeografija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.


REZIME RADA 

 

Opština Lopare obuhvata površinu od 290 km2 i nalazi se u geografskoj mezo regiji Sjeveroistočna Bosna, a administrativno-politički pripada entitetu Republika Srpska. Graniči se sa gradovima i opštinama Tuzlanskog kantona (Tuzla, Kalesija, Čelić, Sapna i Teočak), zatim opštinom Ugljevik i gradom Bijeljina na istoku i sjeveroistoku te Distriktom Brčko na sjeveru.
Odlikuje se povoljnim geografskim i geoprometnim položajem zbog blizine i povezanosti sa većim emitivnim centrima kako unutar Bosne i Hercegovine tako i susjednih zemalja. Osim povoljnog geografskog položaja područje ove opštine obiluje i prirodno-geografskim uslovima kao što su ležišta ugljeva, litijuma i bora, soli, zatim umjereno kontinentalna i predplaninska klima, vodeni i šumski resursi i dr., a koji uslovljavaju ubrzani ekonomski razvoj i u budućnosti ova opština može postati jedno od značajnijih rudarsko-industrijskih područja u Bosni i Hercegovini. Međutim, u novije vrijeme prisutan je i trend razvoja primarnih i tercijarnih djelatnosti, kao što su poljoprivreda, trgovina, turizam i saobraćaj.
Jedan od mogućih pravaca razvoja privrede ovog kraja zasigurno je i turizam. Ovo područje raspolaže turističkim atraktivnostima prirodnog i antropogenog karaktera, a uz izgradnju kapaciteta turističke infrastrukture, pruža dobru osnovu za razvoj turizma.
Analizom fizičko – geografskih karakteristika opštine Lopare biti će detaljno sagledane odlike geološke građe i reljefa, zatim klimatskih elemenata, vodnih resursa, te pedoloških i biogeografskih karakteristika kao važnih postojećih i potencijalnih resursa za razvoj turizma ovog područja. Geološki posmatrano područje opštine Lopare ima izuzetan potencijal za razvoj geoturizma s obzirom da prostor dominantno čini kompleks sjeverne Majevice, te neogeni baseni (šibošničko-loparski i zapadni dijelovi ugljevičkog basena) i kvartarna depresija srednje Posavine sa brčanskim platoom. Sa geomorfološkog stanovišta, ovaj predio je okarakterisan neotektonskim izdizanjem u kojem je dominantan horst-antiklinorijum Majevice. Planina Majevica, kao dominantna struktura ove opštine, predstavlja atraktivan turistički resurs koji svojim šumskim kompleksima, raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom, konfiguracijom reljefa, povoljnim klimatskim prilikama, pedološkim i hidrološkim karakteristikama, predstavlja dobru osnovu za razvoj više vidova turizma: sportsko-rekreativnog, planinskog, lovno-ribolovnog turizma, te daje i dobre predispozicije za razvoj seoskog, banjskog,
biciklističkog te agroturizma.
U klimatskom pogledu područje opštine Lopare pripada umjereno kontinentalnom klimatu (Cfb) sa toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. Prosječna godišnja količina padavina iznosi 900 – 1000 mm. Područje opštine Lopare odvodnjava se u dva riječna sliva (sliv rijeke Gnjice i sliv rijeke Janje). Rijeka Gnjica hrani se vodama čija su izvorišta na sjevernim padinama Majevice, dok slivu rijeke Janje pripadaju vode koje dominantno dotiču sa sjeveroistočnih padina Majevice. Važan vodni resurs na području ove opštine predstavljaju i podzemne vode, a posebno mineralne i termomineralne, koje mogu biti osnova razvoja balneološkog turizma. S obzirom da je područje opštine Lopare izrazito ruralna sredina plodna smeđa zemljišta ovog područja su od presudne važnosti za razvoj različitih oblika seoskog turizma. Raznovrsnost šumskih ekosistema na različitim hipsometrijskim nivoima (od galerijskih u dolinama rijeka do mješovitih šuma na višim nadmorskim visinama) i životinjskih vrsta u ekološki prihvatljivoj sredini predstavlja značajan potencijal za razvoj različitih oblika sportsko-rekreativnog i lovnog turizma.
Karakteristike savremenog društveno-geografskog razvoja opštine Lopare odraz su viševijekovnog kontinuiteta postojanja i življenja na ovom prostoru. Društveno geografske karakteristike ovog područja obuhvataju opšte osobenosti stanovništva, privrednih i neprivrednih djelatnosti, te naselja pri čemu svaki od navedenih elemenata predstavlja potencijal za razvoj različitih oblika kulturno-istorijskog turizma. U najvažnije potencijale za razvoj kulturno-historijskog turizma na području ove opštine spadaju: arheološki i kulturno- historijski lokaliteti (nekropole stećaka, sakralni objekti-manastiri i dr.), spomen obilježja, folklorno naslijeđe, ostvarenja materijalnog i duhovnog narodnog stvaralaštva i drugo. Važan segment za razvoj turizma ove opštine, također, predstavlja i ruralna sredina i seoski način života koji imaju potencijal za razvoj brojnih oblika ruralnog turizma: agroturizam,
etnoturizam, gastroturizam, vjerski turizam, ekoturizam, lovni i ribolovni turizam, zavičajni
turizam, manifestacijski turizam i drugi.

Ključne riječi: Opština Lopare, turističko-geografski položaj, prirodni i društveni resursi, oblici i razvoj turizma