OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

O B J A V L J U J E

Kandidat Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj vitamina D kod pacijenata sa Korona-virusnom bolešću (COVID-19)“ dana 13.12.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Larisa Dizdarević-Hudić, docent za nastavni predmet „Klinička propedeutika“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. sci. Fatima Numanović, redovni profesor za nastavne predmete „Medicinska mikrobiologija sa imunologijom“ i „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Melisa Lelić, docent za nastavne predmete „Histologija i embriologija 1“ i „Histologija i embriologija 2“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Teški akutni respiratorni sindrom novog koronavirusa (SARS-CoV-2) brzo je napredovao od izbijanja do globalne pandemije, s novim varijantama koje se brzo pojavljuju. Koronavirusna bolest 2019 (COVID-19), bolest uzrokovana SARS-CoV-2infekcija, može dovesti do multiorganskog oštećenja. Zbog izuzetno zarazne i fatalne prirode virusa, prioritet medicinskih istraživanja bilo je pronalaženje djelotvornih sredstava liječenja. Usred ove pretrage, raspravljalo se o ulozi vitamina D u modulaciji različitih aspekata urođenog i adaptivnog imunološkog sistema.
Cilj rada: konsolidacija istraživanja o ulozi vitamina D u liječenju i prevenciji COVID-19. Iako postoje izvjesni oprečni rezultati, konsenzus je da vitamin D ima niz imunomodulatornih učinaka koji mogu biti korisni u kontekstu COVID-19 i da nizak nivo vitamina D može rezultovati disfunkcijom ključnih antimikrobnih učinaka, potencijalno doprinoseći lošoj prognozi. Cilj rada jeste istražiti uticaj i značaj vitamina D kod pacijenata sa korona virusnom pregledom literature i studija provedenih na tu temu.
Metode rada: Tokom ovog retrospektivnog istraživanja korišteni su podaci koji su preuzeti iz Registra testiranih na prisustvo virusa SARS-CoV2, ZU Specijalističkog centra „Kuća Zdravlja“ u Bijeljini. Istraživanjem je obuhvaćeno 30 pacijenata pozitivnih na prisustvo virusa SARS-CoV2 i 30 pacijenata negativnih na prisustvo virusa SARS-CoV2, dobne grupe od 1938. pa do 2003. godišta (za pozitivne i negativne pacijente), od čega je veća zastupljenost žena. U istraživanju posmatrani se sljedeći parametri: godine, pol i vrijednosti vitamina D podaci o tjelesnoj temperaturi pacijenata i dužina trajanja bolesti, te dobijeni rezultati upalnih parametra (Le i CRP).Podaci svih pacijeta su će anonimni. Svi pacijenti testirani su molekularnom metodom lančane reakcije polimeraze poznate kao RT- PCR ( Reverse transcription polymerase chain reaction). Odvojeni uzorci testirani su sa Arhitectt Vitamin D reagensom metodom hemiluminiscencije (CMIA), proizvođača Abott Arhitectt i 1000sr. Referentne vrijednosti Vitamina D su od 75 do 150 nmol/L.
Rezultati: Koncentracija vitamina D je snižena u grupi pacijenata sa koronavirusnom bolešću (COVID-19) u odnosu na idividue sa odsusutvom koronavirusne bolesti. Postoji tendenca ka negativnoj korelaciji između koncentracije vitamina D i dužine trajanja bolesti u grupi pacijenata sa koronavirusnom bolešću (COVID-19). Postoji tendenca ka negativnoj korelaciji između koncentracije vitamina D i tjelesne temperature u grupi pacijenata sa koronavirusnom bolešću (COVID-19). Postoji tendenca ka negativnoj relaciji između koncentracije vitamina D i parametara inflamacije (CRP, Le) u grupi pacijenata sa koronavirusnom bolešću (COVID-19).
Ključne riječi: vitamin D, Covid 19, otpornost, obolijevanje, pacijenti.