OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Džanan Kušljugić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

Džanan Kušljugić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Proračun parametara fotonaponske elektrane baziran na dijagramu opterećenja tržnog centra“, dana 15.04.2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Nedžmija Demirović, vanredni profesor -predsjednik
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Tatjana Konjić, redovni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Izudin Softić, docent– član
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Suad Halilčević, red. prof., uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA

Završni rad drugog ciklusa studija pod nazivom „Proračun parametara fotonaponske elektrane baziran na dijagramu opterećenja tržnog centra“ daje osnovne smjernice pri proračunu i odabiru parametara i elemenata jednog fotonaponskog sistema.
U radu je objašnjena konverzija energije Sunca u električnu energiju korištenjem fotonaponskih panela koji rade na principu fotonaponskog efekta. Definisani su i objašnjeni osnovni dijelovi fotonaponskog sistema i tipovi fotonaponskih sistema u zavisnosti od topologije invertora i načina vezivanja fotonaponskih panela. Također, objašnjena je minimalna udaljenost između susjednih stringova fotonaponskih panela pri kojoj neće doći do samozasjenčenja i na taj način znatnog smanjenja efikasnosti fotonaponskog sistema.
Korištenjem dostupnih dijagrama opterećenja komercijalnog potrošača tip tržni centar u Tuzli određena je potrebna snaga fotonaponske elektrane koja bi mogla zadovoljiti potrebe za električnom energijom tržnog centra.
Korištenjem PVGIS baze koja daje podatke o solarnoj iradijaciji na predmetnoj lokaciji i dostupne površine za izgradnju fotonaponske elektrane na krovu tržnog centra definisana je moguća nazivna snaga fotonaponske elektrane u skladu sa odabranim tipom fotonaponskih panela i invertora. Korištenjem programskog alata PV*SOL Premium 2022 prikazan je način vezivanja fotonaponskih modula i invertora na krovu tržnog centra u vidu 3D modela. PVGIS baza je iskorištena i za prognozu proizvodnje iz fotonaponske elektrane sa parametrima definisanim u radu.