OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženita Osmanović, BA

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Dženita Osmanović, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj komunikacijskih i organizacijskih vještina menadžera na upravljanje konfliktima u organizacijama“, dana 17.07.2024. godine u 15,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor – predsjednik
  (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor – mentor i član
  (uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tuzli) i
 3. Dr. sci. Amra Gadžo, vanredni profesor – član
  (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 • r. sci. Selma Smajlović, docent – zamjenski član
  (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Savremeni poslovni kontekst obilježava dinamičnost, globalnost i kompleksnost, čime se nameću nove i izazovne paradigme u upravljanju organizacijama. U tom okruženju, menadžeri igraju ključnu ulogu u osiguravanju stabilnosti, produktivnosti i inovacija unutar organizacija. Jedan od ključnih izazova s kojim se susreću menadžeri je upravljanje konfliktima među članovima tima ili unutar organizacijske strukture. Ovaj magistarski rad istražuje dublje razumijevanje utjecaja komunikacijskih i organizacijskih vještina menadžera na proces upravljanja konfliktima u organizacijama. Konflikti su inherentni u ljudskim odnosima, posebno u radnom okruženju gdje raznolikost ideja, stavova i vrijednosti može potencirati nesuglasice. Upravljanje ovim konfliktima nije samo nužnost nego i prilika za izgradnju održivih organizacijskih kultura temeljenih na saradnji i otvorenoj komunikaciji. Važnost ovog pitanja postaje očigledna u svjetlu istraživanja koja sugerišu da neupravljani konflikti mogu značajno narušiti radnu atmosferu, smanjiti produktivnost i dugoročno utjecati na organizacijsku učinkovitost. Razvoj menadžerskih vještina uključuje ne samo tehničke kompetencije već i sposobnosti vođenja timova, donošenja odluka, komunikacije i rješavanja problema. Stoga, organizacije koje ulažu u programe obuke i mentorstva za svoje menadžere često doživljavaju povećanje učinkovitosti, motivacije zaposlenika te smanjenje konflikata unutar timova. Emocionalna inteligencija, ključna komponenta menadžerskih vještina, postaje sve važnija u vođenju organizacija. Menadžeri s visokom emocionalnom inteligencijom bolje razumiju vlastite i tuđe emocije, što olakšava izgradnju povjerenja, učinkovitu komunikaciju i upravljanje konfliktima. Organizacijske vještine, s druge strane, obuhvaćaju sposobnosti planiranja, strategijskog razmišljanja i prilagodbe promjenama. Organizacije koje razvijaju ove vještine često su bolje opremljene za suočavanje s izazovima tržišta, bržu adaptaciju na promjene i stvaranje prilagodljivog radnog okruženja.

Ključne riječi: komunikacijske i organizacijske vještine, razvoj menadžerskih vještina, konflikti, upravljanje konfliktima, uspješnost upravljanja konfliktima.