OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dževada Osmančević, bachelor primjenjene hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 20.09.2021. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Dževada Osmančević, bachelor primjenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Uklanjanje teških metala iz vode upotrebom različitih supstrata“ u četvrtak 30.09.2021. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Majda Srabović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Organska hemija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sc. Benjamin Ćatović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.sc. Almir Šestan, docent, za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Zamjenski član dr.sci. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Huminske kiseline i bentonit su jeftini i pristupačni supstrati. Zbog svoje stukture u interakciji sa ionima metala formiraju stabilne komplekse tako da se ovi supstrati mogu koristiti u prečišćavanju voda koje su zagađene teškim metalima. U ovom radu je ispitivana adsorpcijska sposobnost dvaju supstrata u odnosu na parametre vremena miješanja (2h i 5h), koncentracije ispitivanih jona Co2±, Cd2±, Cr3±, Ni2± (1-10-4, 1-10-5 i 1-10-6 mol/L) i različitih pH (6,5; 7,5 i 8,5). Korištena je standardna procedura za ispitivanje kvaliteta vode. Rezultati pokazuju da se najbolje adsorbuje Cd2±,dok se najslabije adsorbuje Cr3±. Adsorptivni kapacitet je zavisio od koncentracije iona teških metala pri čemu su pojedini joni pokazivali određene specifičnosti. Studija pokazuje da postoje interakcije između bentonita i huminske kiseline sa ionima istraživanih teških metala. Ispitivani supstrati su gradili stabilne komplekse sa ispitivanim ionima teških metala različitih koncentracija u rastvorima različitih pH, osim sa hromom (Cr).3 Ključne riječi: Teški metali, adsorpcija, huminska kiselina, bentonit