OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edin Memić, bachelor producent

UNIVERZITET U TUZLI

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Tuzla, 10.05.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Akademija dramskih umjetnosti

OBJAVLJUJE

Edin Memić, bachelor producent će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:

“Muzička produkcija i film“

na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, 17.05.2022. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

  1. Zoran Pavljašević, MA, vanredni profesor, uža umjetnička oblast „Produkcija“, Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli,predsjednik
  2. dr.sci. Srđan Vukadinović, redovni profesor, uža naučna oblast „Teorija umjetnosti“, Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli,član
  3. Damir Mahmutović, MA, docent, uža umjetnička oblast „Gluma“,Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

SAŽETAK

Muzika je sastavni dio filma, i to od samog početka i prvih pokušaja snimanja filmova. Naziv „nijemi film“ može se shvatiti uslovno, jer je važio za fazu proizvodnje filma dok je projekciju obično pratila muzika sa klavira i na taj način je slika sa kino platna dobijala zvučnu pratnju.

U ovom radu pokušao sam da razmotrim neke probleme vezane za stvaranje filmske  muzike. Izložio sam kratak istorijski pregled razvoja muzike na filmu, probleme koji su specifični za proces stvaranja filmske muzike od faze komponovanja do pravnog regulisanja položaja filmske muzike. Posebne karakteristike sadrže problemi u organizaciji muzičkog filma zbog posebnosti tog filmskog žanra.

Korištenjem raznih iskustava nameće se zaključak da se veoma slični problemi javljaju kod snimanja muzičkih filmova bez obzira na tehničku i finansijsku snagu produkcije. Zbog toga se muzički film može definisati kao filmsko djelo čiji kostur čini muzika koja se nalazi u scenariju filma, ili je prateći element radnje u dovoljno bliskoj vezi sa temom filma.

Literatura o muzici na filmu sastoji se u prvom redu od dijela iz teorije i prakse o filmskoj muzici koja su pisali autori sa engleskog govornog područja. U ovim djelima je vrlo detaljno opisan istorijski razvoj muzike na filmu, pregled i zapažanja poznatih kompozitora filmske muzike, itd. Ovo je razumljivo iz prostog razloga, jer su američka i engleska filmska produkcija od svojih početaka do danas najbogatije produkcije filmovima sa muzičkom tematikom, i zato su od prvih dana pojave zvuka na filmu izuzetan značaj pridavali filmskoj muzici. Treba spomenuti da su muzička tržišta u tim zemljama najrazvijenija i da je njihov uticaj na cjelokupno svjetsko muzičko tržište najveći.

Film je cjelina sastavljena od različitih komponenti, koje se ponekad skladno dopunjuju, ali često sukobljavaju. Svaka pojedinična komponenta filma najviše dolazi do izražaja kada se skladno dopunjuje sa ostalim komponentima filmskog djela. Posmatrano na taj način, muzika je značajna komponenta kada doprinosi cjelovitom muzičkom utisku, kada stimuliše i budi emocije. Filmska muzika, ponekad, funkcioniše kao koheziona supstanca, jer upotpunjava praznine u radnji ili dijalogu. Od početka, prikazivanja prvih nijemih filmova iziskivalo je neku vrstu zvučne pratnje, koja tada nije imala nikakve veze sa radnjom filma. Ubrzo su se pojavili prvi programi sastavljeni isključivo za potrebe bioskopskih dvorana od fragmenata popularnih muzičkih komada. Muzička pratnja u dvoranama u kojima su se prikazivali nijemi filmovi, sastojala se od pet ili šest svirača, ili rjeđe je to bio manji orkestar, ali najčešće je projekcije pratio samo jedan muzičar na klaviru.

Pojavom zvuka, sve se promijenilo. Muziku za film snimali su prvorazredni muzičari i orkestri, i to kompozicije najpoznatijih kompozitora. Filmska muzika počela je da ostvaruje visoke umjetničke domete. Kompozitori su stvarali muziku isključivo za potrebe filmskog djela, podređujući kompozicuju dramaturgiji i stilu filma. Muzika je tako postala integralni dio filmskog izraza.