OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edin Šehić, bach.inž. geologije

UNIVERZITET U TUZLI

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Edin Šehić, bach.inž.geologije javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom:

„PRIMJENA ADITIVA PRI BUŠENJU U SLOŽENIM GEOLOŠKIM I HIDROGEOLOŠKIM USLOVIMA NA PODRUČJU VAREŠA“

dana 29.05.2023. godine,  sa početkom u 11,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Izet Žigić, profesor emeritus, uža naučna oblast „Hidrogeologija“,  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  1. Dr.sci. Dinka Pašić-Škripić, redovni profesor, uža naučna oblast „Hidrogeologija“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  1. Dr.sci. Zijad Ferhatbegović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Regionalna geologija“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,  zamjenik člana.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

Sažetak

Osnovni cilj rada usmjeren je ka analizi detaljnih geoloških i hidrogeoloških karakteristika područja koje pripada općini Vareš oko mjesta Rupice, izvođenju istražne bušotine dubine 160 metara, te odabiru najefikasnijeg aditiva, kako bi se pri složenim uslovima bušenja dobili podaci o geološkoj građi terena. Teren šireg područja Rupica izgrađen je od donjotrijaskih, srednjetrijaskih i jursko-krednih sedimenata.

U smislu hidrogeološke funkcije stijena koje grade područje odnosno njihove sposobnosti da primaju, provode ili akumuliraju podzemne vode, primijenujući uobičajene kriterije podjele stijena u istraživanom području, se mogu definirati kao vodopropusne stijene pukotinske poroznosti  (hidrogeološki kolektori) i vodonepropusne stijene (hidrogeološki izolatori).

Istražnim geološkim bušenjem prikazane su vrste i metode bušenja, te prikaz najsavremenijeg rotacionog wireline sistema bušenja koji se primjenjivao i omogućio da se ubrza dinamika bušenja, te dobiju reprezentativni i tačni podaci o geološkoj građi.

Pošto aditivi koji se dodaju imaju značajnu funkciju mora se posebna pažnja obratiti na odabir i doziranje aditiva, te vršiti stalna kontrola i podešavanje karakteristika u bušenju.

Na istražnom prostoru korišteni su različiti isplačni materijali odnosno aditivi, a njihova funkcija, odabir i vrsta, radom je detaljno obrazložena.