OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edina Ibrić, bachelor, ing. hemijskog inženjerstva i tehnologije

 UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 10.07.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Edina Ibrić, bachelor, ing. hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Pirofilitni kompozit dobijen zbrinjavanjem crvenog mulja kao sirovina za proizvodnju građevinskog materijala“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 19.07.2024. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Damir Zenunović, redovni profesor
  uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Inženjerstvo zaštite okoline”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Inženjerstvo zaštite okoline ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.REZIME RADA

 

Iako crveni mulj predstavlja toksični otpadni tok koji nastaje preradom rude boksita do glinice, Bayerovim procesom, on sadrži vrijedne materijale kao što su rijetki zemni elementi, silicij, titan, željezo, aluminij, natrij i kalcij koji se samo odlaganjem na deponiju ne iskorištavaju. Pošto godišnje nastaju velike količine crvenog mulja, oko 150 miliona tona, metode recikliranja tih elemenata nisu bas praktične i isplative za tolike količine crvenog mulja, pa se zbog toga sve više koristi za proizvodnju građevinskog materijala, prečišćavanje otpadnih voda i sl.
Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost stabilizacije crvenog mulja prirodnim mineralom, odnosno pirofilitnim škriljcem, do te mjere u kojoj nije štetan za okoliš, kao i upotreba takvog stabiliziranog kompozita za proizvodnju građevinskog materijala ondosno cigle, kako bi se na kraju postigao kompletan krug cirkularne ekonomije, gdje bi se sa jedne strane imalo iskorištenje otpadnog materijala, očuvanje okoliša i prirodnih resursa a sa druge dobijanje proizvoda istog kvaliteta.
Na osnovu postavljenog cilja, u radu su prikazani rezultati za sastav crvenog mulja i pirofilitnog škriljca kao i stabiliziranog kompozita prije i nakon termičke obrade na 900 °C, te oni pokazuju da dolazi do smanjenja udjela svih prisutnih oksida u smjesi osim silicija, jer ga ima preko 63 % u pirofilitnom škriljcu. Na osnovu stabiliziranog kompozita, formirani su uzorci građevinskog bloka od gline sa udjelima kompozita od 0 %, 20 %, 40 % i 60 % i na osnovu svih ispitanih osobina, došlo se do zaključka da je najbolje rezultate imao uzorak 1 od 20 % udjela kompozita, kako kod pritisne čvrstoće tako i kod svojstva upijanja vode te da predstavlja ekonomski, okolinski i tehnološki prihvatljivu metodu zbrinjavanja crvenog mulja kroz formiranje građevinskog bloka.