OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edina Kadić Bećirović, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidatkinja Edina Kadić Bećirović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Objektivna odgovornost za prouzrokovanu štetu-aerozagađenje u Gradu Tuzla”, dana 16.09.2021. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor – predsjednik
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr sci. Anita Petrović, vanredni profesor – mentor i član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr sci. Boris Krešić, vanredni profesor – član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)
 • Dr sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor – zamjenski član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

Magistarski rad usmjeren je na istraživanje u pravcu analiziranja objektivne odgovornosti za štetu usljed opasne stvari i obavljanja opasne djelatnosti, kao oblika objektivne odgovornosti u pravnoj teoriji, legislativi i sudskoj praksi Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na objektivnu odgovornost zagađenja zraka. U radu su definisani pojmovi subjektvne i objektivne odgovornosti, opće karakteristike odgovornosti za štetu, obrazložena funkcija i svrha objektivne odgovornosti, te prikazan razvoj ovog značajnog pravnog instituta kroz različite historijske periode, ali i zakonska legislative objektivne odgovornosti u današnjim modernim evropskim državama. Pored prikaza i razvoja ove vrste građanskopravne odgovornosti u Bosni i Hercegovini, rad ukazuje i na značaj pojedinih teorija na oblikovanje objektivne odgovornosti.
U radu su analizirana oba aspekta objektivne odgovornosti, odnosno objektivna odgovornost za štetu od opasne stvari i objektivna odgovornost za štetu od opasne djelatnosti, te kvalifikacija opasne djelatnosti prema sudskoj praksi. Pored navedenog, posebna pažnja posvećena je subjektima odgovornosti kao jednom od općih uslova odgovornosti, te analiziran problem utvrđivanja subjekata odgovornosti. Nezaobilazno, dio rada je posvećen analizi relativnog karaktera pretpostavke uzročnosti, pa su u tom smislu sa teorijskog i praktičnog aspekta u radu analizirani razlozi koja mogu dovesti do oslobađanja od odgovornosti: viša sila, isključiva radnja oštećenog i isključiva radnja trećeg lica.
U radu je, uz kratak osvrt na industriju Tuzlanskog kantona, s posebnom apektom analizirana industrija Grada Tuzla koja je u velikoj mjeri krivac za izuzetno zagađen zrak u Gradu Tuzla.
Pored navedenog u radu je razmatran i pravni osnov naknade štete u smislu primjene odredbi Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti zraka kojima je regulisano otklanjanje posljedica nastalih zagađenjem zraka, te prezentiran prijedlog modela preventivnih mjera i rješenje naknada šteta nastalih zagađenjem zraka na području Grada Tuzla.

Ključne riječi: objektivna odgovornost, opasna stvar, opasna djelatnost, šteta, aerozagađenje