OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edis Gavranović, bachelor-inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2

O B J A V L J U J E

Edis Gavranović, dipl. inž. rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija eksploatacije kvarcnog pijeksa na PK ‘Selimovo brdo’ Dobošnica“ dana 25.01.2021. godine , sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,

pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor, uža naučna oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor, uža naučna oblast ‘Površinska eksploatacija mineralnih sirovina’, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Muhidin Brčaninović, docent, uža naučna oblast ‘Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

Završni magistarski rad kandidata Edis Gavranović, bachelor-inženjer rudarstva pod naslovom „Tehnologija eksploatacije kvarcnog pijeska na PK “Selimovo Brdo” Dobošnica“ identifikuje i obrađuje način eksploatacije kvarcnog pijeska i njegovu preradu. U 8 poglavlja rada obrađene su teme o značaju kvarcni pijesak kao mineralne sirovine i njegova upotrebna vrijednost, površinska eksploatacija kvarcnog pijeska u svjetskim okvirima, geološke karakteristike ležišta kvarcnog pijeska “Selimovo Brdo”. ležišta “Selimovo brdo” ima posebne hidrogeološke karakteristike i inženjersko-geološke karakteristike ležišta, a rad obrađuje i rezerve i način istraživanja ležišta. U radu je opisan sistem eksploatacije i mehanizacije na površinskom kopu kao i tehnologija otkopavanja i transporta. Tehnološki proces eksploatacije rovnog pijeska odvija se u četiri faze koje obuhvataju pripremu terena za eksploataciju, kopanje hidrauličnim bagerima i utovar rovnog pijeska u kamione, stalno održavanje transportnih puteva i izgradnja i održavanje obodnih kanala za prihvat oborinskih voda, taložnika pijeska kao i manjih mogućih vodosabirnika. U radu je prikazano koncepcijsko rješenje otvaranja i razvoja površinskog kopa koje je podijeljeno u četiri faze, kao i detaljan opis svake od faza otkopavanja. Posebnost rada je proračun parametara utovarno-transportnog kompleksa i obogaćivanja kvarcnog pijeska sa prijedlozima inoviranja sistema eksploatacije sa posebnim akcentom na zaštitu životnog okoliša.