OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edis Tursunović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E


Edis Tursunović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Metodologija dizajn sistema za upravljanje kretanjem korištenjem Siemens Simatic S7 PLC-a“, dana 23. 09. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Zenan Šehić, redovni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Naser Prljača, redovni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Amila Dubravić, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Jakub Osmić, vanredni profesor, uža naučna oblast Automatika i robotika , Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Ovaj rad se bavi istraživanjem mogućnosti dizajna i implementacije naprednih sistema za upravljanje kretanjem (motion control) u industrijskim postrojenjima, korištenjem opšte namjenskih sistema automatizacije.
U radu je predstavljeno korištenje Siemens S7-1500 PLC-a za rješavanje navedene problematike upravljanja kretanjem. Detaljno su opisani sastavni dijelovi kontrolera i njihova funkcija kao i komunikacione mogućnosti (induial networks). Takođe su opisani korišteni telegrami u praktičnom dijelu rada „Standardni telegram 1“ , „Standardni telegram 81“ i „Standardni telegram 111“.
U nastavku rada predstavljeni su i ostali sastavni dijelovi makete praktičnog dijela rada – frekventni regulator sa mogućnostima skalarne i vektorske regulacije, princip rada sinhronog reluktantnog motora sa ekvivalentnom šemom, te inkrementalni i apsolutni enkoderi.
Glavni dio rada opisuje postupak implementacije centralizovanog i decentralizovanog načina upravljanja kretanjem odnosno frekventnim regulatorima upotrebom siemens S7-1500 PLC kontrolera.
Decentralizovano upravljanje – kompletno upravljanje kretanjem motora je određeno unutar frekventnog regulatora (kaskadni regulator struje, brzine i pozicije, generisanje rampe) koji na osnovu enkodera vrši precizno pozicioniranje motora dok se PLC kontroler koristi za zadavanje željene pozicije, korištenjem standardnih softverskih blokova.
Centralizovano upravljanje – kompletno poziciono upravljanje kretanjem motora (poziciona kaskada) i generisanje rampe je odrađeno unutar PLC kontrolera upotrebom softverskih „Motion Control“ blokova, te kao rezultat vrše gernerisanje reference brzine i ubrzanja za frekventne regulatore.
Na kraju su date prednosti i mane decentralizovanog i centralizovanog pristupa upravljanju kretanjem.