OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Eldar Bukvić, bachelor geografije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Eldar Bukvić, bachelor geografije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:  „Fizičkogeografska osnova u prostornom planiranju budućeg zaštićenog prirodnog područja sliva rijeke Misoče“, u srijedu 14.07.2021. godine u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Alen Lepirica, vanredni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast “Fizička geografija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr sc. Edin Hadžimustafić, docent, mentor
  Uža naučna oblast “Fizička geografija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr sc. Dževad Mešanović, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast “Antropogeografija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

 

Zamjenski član dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Fizička geografija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sat