OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Eldin Aličić, bachelor-inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Eldin Aličić, bachelor-inžinjer rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Prikupljanje i vizualizacija prostornih podataka u zoni uticaja površinske eksploatacije uglja u RMU ‘Đurđevik'“, u petak, 17.02.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Adila Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Geoprostorne informacije inženjerska grafika i numeričko modeliranje“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Svaki rudarski zahvat uzrokuje promjene u litosferi zemlje, urbane i dr. promjene koje su značajno vidljivije te negativno utiču na okoliš pogotovo kada se eksploatacija vrši u urbanim sredinama. U završnom magistarskom radu analizirane su i prikazane urbane, prostorne i druge promjene koje su nastale dugogodišnjom površinskom eksploatacijom mrkog uglja na lokalitetu Đurđevika, Grad Živinice. Kako većina rudnika ne posjeduju rudarske karte i dokumentaciju u digitalnoj formi, za potrebe izrade magistarskog rada bilo je potrebno prikupiti stare katastarske karte, vojno topografske karte, pojedine analogne karte rudnika i dr. karte koje će se sa rasterskih analognih karata vektorisati i georeferencirati, te će u digitalnoj formi omogućiti generisanje bazu prostornih podataka važnih za lokalitete gdje su zone uticaja površinske eksploatacije uglja u RMU Đurđevik.
U toku transformacije analognih podloga u digitalnu formu uočen problem deformacije crteža karata prilikom njihovog skeniranja (prebacivanje u digitalnu formu), pa je u ovom dijelu završnog magistarskog rada detaljno opisana procedura pripreme karata za skeniranje, proces skeniranja korištenjem A0 skenera, georeferenciranje sa ispravljanjem deformacija te vektorizacija skeniranih prostornih karata. Nakon postupka prelaska sa analognih na digitalne karte, slijedi proces preklapanja karata kako bi se pokazale prostorne, urbane i dr. promjene na datom lokalitetu, a koje su nastale direktnim uticajem eksploatacije uglja u Đurđeviku. Na osnovu dostupnih satelitskih snimaka terena (SRTM) izrađen je 3D model šireg područja terena sa rudarskim radovima. Novo-nastale digitalne karte olakšavaju praćenje zona uticaja eksploatacije uglja u budućnosti. Za potrebe Grada Živinice, pri planiranju urbanizacije ovog dijela grada, digitalizovane forme prostornih podataka pojednostavljuju procese u kojima se zahtjeva korištenje prostornih podataka.