OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Eldina Arapčić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Kandidat Eldina Arapčić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom “Utjecaj elektronskog bankarstva na finansijsku inkluziju u Bosni i Hercegovini”, dana 23.06.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Finansije i finansijska politika” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Emira Kozarević, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Igor Živko, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Finansije”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru


REZIME RADA


Završni magistarski rad pod naslovom „Utjecaj elektronskog bankarstva na finansijsku inkluziju u Bosni i Hercegovini“ urađen je na 100 stranica A4 formata, od čega su 83 stranice osnovnog teksta, 10 stranica se odnosi na popis korištene literature te 7 stranica priloga. Strukturu rada, uz uvod, zaključna razmatranja, popis korištene literature, popis slika, tabela i grafikona te priloge, čine četiri međusobno povezana dijela u kojima se vrši razrada i verifikacija osnovne istraživačke hipoteze i istovremeno realizuju opći i operativni ciljevi istraživanja. U popisu korištene literature navode se 152 različita izvora (knjige, publikacije, izvještaji i članci, magistarski radovi i doktorske disertacije, zakonska regulativa te brojne internet stranice). Također, u radu je sadržano 7 slika, 31 grafikon te 5 tabela.
Koncepcija finansijske inkluzije fokusira se na omogućavanju pristupa finansijskim proizvodima i/ili uslugama kroz bankarsku penetraciju, pružajući bankarske proizvode i/ili usluge za različite korisnike uz pristojne cijene, poštenje i sigurnost proizvoda i/ili usluga. Sve to vodi ka smanjenju siromaštva, smanjenju nezaposlenosti, tj. ka održivom ekonomskom rastu i razvoju. Predmet istraživanja u završnom magistarskom radu čini fenomen elektronskog bankarstva u Bosni i Hercegovini u funkciji povećanja finansijske inkluzije, kao jednog od faktora ekonomskog razvoja i rasta zemlje. Shodno tome, opći cilj rada odnosi se na utvrđivanja indikatora elektronskog bankarstva koji utječu na nivo finansijske inkluzije u Bosni i Hercegovini, a koji je reprezentovan preko indeksa finansijske inkluzije, IFI-a ( tj. formule za utvrđivanje da li je Bosna i Hercegovina finansijski inkluzivna zemlja ili ne). Poseban značaj rada ogleda se u činjenici da je, kako na osnovu konsultovanja referentne literature tako i na osnovu primarnog i sekundarnog istraživanja, rasvijetljena uloga elektronskog bankarstva na bosanskohercegovačkom području, preferencije stanovništva prema proizvodima i/ili uslugama elektronskog bankarstva u odnosu na njihove lične karakteristike. Poseban akcenat je stavljen na osvještavanju cjelokupne zajednice o povećanju nivoa finansijske inkluzije sa stanovišta povećanja korištenja elektronskog bankastva, što će dalje utjecati na prilagođavanje bankarskih proizvoda i/ili usluga pojedincima, a s druge strane i na bolju edukaciju stanovništva o novijim proizvodima i/ili uslugama banaka.
Ključne riječi: elektronsko bankarstvo, finansijska inkluzija, indeks finansijske inkluzije, proizvodi i/ili usluge elektronskog bankarstva