OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Eldina Hasić, dipl. med. sestra

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Eldina Hasić, dipl. med. sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Perinatalni i maternalni ishod kod trudnica sa SARS-CoV-2 infekcijom na području Tuzlanskog kantona“ dana 29.01.2024. godine u 12,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Anatomiju, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Selmira Brkić, redovni profesor – predsjednik
    (nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli)
  2. Dr. sci. Igor Hudić, docent – mentor i član
    (nastavni predmet „Klinička imunologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli)
  3. Dr. sci. Lejla Mešalić, vanredni profesor – član
    (nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli)

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sci. Fatima Numanović, redovni profesor, za nastavne predmete “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” I “Medicinska mikrobiolgoija sa parazitologijom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.”
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.


 
REZIME RADA


Istraživanje je urađeno kao retrospektivna kohortna studija koja se provodila na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla a obuhvatila je sve trudnice koje su hospitalizirane na Klinici od 5.3.2020. godine i kod kojih je PCR metodom dijagnosticirana infekcija SARS-CoV 2 virusom. U istraživanju su bili korišteni protokoli i istorije bolesti Klinike za ginekologiju i akušerstvo. Gestaciona starost je određena na osnovu prvog dana posljednje menstruacije, te potvrđena ranim ultrazvučnim pregledom, a prije 20. gestacione nedelje. Ispitanice su podjeljene u 2 grupe:
1. Prva grupa asimptomatske SARS-CoV 2 pozitivne trudnice i
2. Druga grupa trudnice koje su pozitivne na SARS-CoV 2 virus a koje u trenutku porođaja imaju jedan od navedenih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, gubitak osjeta okusa ili mirisa, grlobolja, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, proljev, osip ili promjena boje kože prstiju na rukama ili nogama, crvenilo ili nadraženost očiju.
Kriteriji za uključivanje u studiju bili su:
– trudnice starosti od 18 do 35 godina života,
– jednoplodna trudnoća,
– trudnice koje u trenutku ispitivanja nemaju dijagnostikovanu hipertenziju, preeklampsiju ili
dijabetes melitus. 
Kriteriji za isključivanje iz studije bili su:
– multiple trudnoće,
– fetalne aneuploidije, strukturne anomalije ploda.

Parametri koji su se analizirali:
Biohemijski parametri u serumu
– glukoza,
– urea,
– kreatinin,
– feritin,
– C-reaktivni protein (CRP),
– AST (aspartate aminotransferase),
– ALT (alanine aminotransferase), LDH (lactate dehydrogenase).
Hematološki parametri:
– leukociti (white blood cells, WBC),
– limfociti (Ly),
– granulociti (Gr),
– monociti (Mo), eritrociti
– (red blood cells, RBC),
– hemoglobin (Hb),
– hematokrit (Htc),
– MCV (mean cells volume, prosječni volume eritrocita),
– MCH (mean cells hemoglobin, prosječna količina hemoglobina u eritrocitu),
– trombociti (Pl). 

Podaci o porođaju
– prijevremeni porođaj (< 36+6 dana),
– terminski porođaj (> 37 nedelja gestacije),
– način završavanja porođaja (per vias, vakum ekstrakcija, carski rez). 

Podaci o novorođenčetu
Tjelesna težina novorođenčeta je klasifikovana kao
– mala tjelesna težina (< 2499 grama),
– normalna tjelesna težina (2500 do 3999 grama)
– makrosomija ploda (> 4000 grama).
– vrijednost Apgar scora u prvoj i petoj minuti nakon rođenja.