OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elena Omerović, profesor fizike

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 02.04.2024. godina


Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

 

Elena Omerović, profesor fizike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom „Određivanje parcijalnih valova u procesima elektroprodukcije piona“, u utorak 16.04.2024. godine u Sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,30 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sci. Azra Gazibegović-Busuladžić, redovni profesor, predsjednik komisije
  Uža naučna oblast: Teorijska fizika
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 2.  dr. sci. Hedim Osmanović, vanredni profesor, mentor i član komisije
  Uža naučna oblast: Opća i teorijska fizika
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3.  dr. sci. Dino Habibović, docent, član komisije
  Uža naučna oblast: Teorijska fizika
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu


Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sci. dr. sci. Elvedin Hasović, vanredni profesor uža naučna oblast: Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA


U ovom radu određeni su multipoli, parcijalni valovi, u procesima elektroprodukcije piona, korištenjem energijski neovisne analize. Da bi se dobilo kontinuirano i jedinstveno rješenje neophodno je uvesti dodatno ograničenje na slobodni fit podataka. Pokazano je da, koristeći kao dodatno ograničenje više parcijalne valove iz energijski ovisnih analiza (modela), moguće odrediti niže parcijalne valove u procesima elektroprodukcije piona.
Analizirana su rješenja za tri vrijednosti virtualnosti fotona, Q2=0.1 GeV2, Q2=0.5 GeV2 i Q2=1.0GeV2. U prvom koraku generirani su numerički podaci za pomenute vrijednosti virtualnosti fotona. Nakon toga tražen je optimalan broj nižih parcijalnih valova koji će predstavljati zadovoljavajući fit podataka. U drugom koraku generirani su pseudo podaci i ponovljena ista procedura za virtualnost fotona Q2=0.5 GeV2.
Pokazano je da se uz ovakvo ograničenje dobiju kontinuirani parcijalni valovi. U samoj analizi korišteni su podaci za tri reakcije u elektroprodukciji piona (π0p, π+n i π-p), dok su iz konačnih rješenja izračunate predikcije za četvrtu reakciju (π0n).
Na kraju rada data je preporuka za neka buduća istraživanja, koja bi unaprijedila metodu i dala model neovisnu analizu parcijalnih valova u procesima elektroprodukcije piona.
Ključne riječi: elektroprodukcija piona, analiza parcijalnih valova, virtualnost fotona.