OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elma Dulić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Elma Dulić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Semantika i pragmatika u programskom sadržaju nastavnog predmeta Bosanski jezik za gimnazije u Kantonu Sarajevo“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 21.10.2021. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. dr. sc. Indira Šabić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. dr. sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Rezervni član Komisije: dr. sc. Mirsad Kunić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Iako savremena međunarodna istraživanja koja se provode sa ciljem provjere kvaliteta obrazovnih sistema širom svijeta stavljaju akcenat na komunikacijske kompetencije kao prioritetnu potrebu čovjeka u 21. st., u našem obrazovnom sistemu, sudeći po nastavnim planovima i programima i udžbenicima, prioritet imaju lingvističke kompetencije. U ovom radu se razmatra zastupljenost sematike i pragmatike u nastavnim planovima i programima za gimnazije u Kantonu Sarajevo, daje se analiza istraživanja semantičikih i pragmatičkih kompetencija gimnazijalaca, analizanačina na koji nastavnici percipiraju važnost semantike i pragmatike te koliko pažnje im posvećuju u nastavnome procesu, a dobijeni zaključci se posmatraju u kontekstu međunarodnog PISA testiranja čitalačke pismenosti.