OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elma Mandžukić ,bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 31.05.2022. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Elma Mandžukić ,bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Sinteza i fizičko-hemijska karakterizacija hidrofobnih eutektičkih rastvarača na bazi mentola“ u utorak 21.06.2022. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Jasmin Suljagić, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Organska hemija
  Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc. Mersiha Suljkanović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Analitička hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Mirsad Salkić, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast: Analitička hemija
  Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli


Zamjenski član dr.sci. Amra Selimović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Analitička hemija“ Tehnološki Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Pojam “duboki” eutektički rastvarač (eng. Deep Eutectic Solvent, DES) prvi put se pojavio 2001. godine u naučnom svijetu kada je objavljeno da grupa dizajniranih rastvarača može zadovoljiti principe “zelene” hemije, za razliku od tada korištenih ionskih tečnosti. Štaviše, mogućnost sinteze ovih ratvarača od netoksičnih sastojaka, kao i sastojaka prirodnog porijekla (kod NADES, eng. Natural DES) omogućava da se prevaziđu nedostaci ionskih tečnosti, poput toksičnosti i slabe biorazgradivosti. Fizičko-hemijska svojstva ovih rastvarača su slična konvencionalno korištenim ionskim tečnostima, ali mnogo su jeftiniji i ekološki prihvatljiviji.
Većina dosadašnjih istraživanja su bila usmjerena na sintezu i primjenu hidrofilnih DES rastvarača, dok se prvi literaturni podaci o hidrofobnim (HDES) pojavljuju tek 2015 godine. U ovom radu istraženi su hidrofobni “duboki” eutektički rastvarači na bazi prirodnih neutralnih sastojaka: L-mentola (kao akceptora H-veze) i niza organskih kiselina različitih dužina lanaca (kao donora H-veze). Nakon pripreme niza HDES rastvarača od različitih H-donora sa različitim molskim omjerima komponenata, za fizičko-hemijsku karakterizaciju su odabrani hemijski najstabilniji: Men:DecA i Men:OctA. Fizičko-hemijska karakterizacija podrazumijeva određivanje fizičko-hemijskih osobina (viskoznosti, gustine, električne provodljivosti), termičku analizu (TG/DSC), te FTIR karakterizaciju. Kako bi se ispitala mogućnost upotrebe sintetisanih rastvarača u tečno-tečnoj ektrakciji iz vodenih rastvora metalnih iona određen je sadržaj vode u HDES rastvaraču nakon miješanja sa vodenim rastvorom (Karl Fischer-ova titracija), a u vodenom rastvoru je određen sadržaj organskog ugljika (TOC). Ovaj rad pokriva sveobuhvatan prikaz najvažnijih fizičko-hemijskih svojstva HDES rastvarača. Uzimajući o obzir da HDES-ovi stiču sve veću popularnost u istraživanjima, te da je ovo područje nedovoljno ispitano, dobijeni rezultati će dati značajan doprinos daljim istraživanjima.


Ključne riječi: hidrofobni “duboki” eutektički rastvarači, “zelena” hemija, fizičko-hemijska karakterizacija, tečno-tečna ekstrakcija