OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elmedin Tabaković bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2

O B J A V L J U J E

Elmedin Tabaković bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Uticaj temperature asfalta i temperature okoline na zbijenost ugrađenog asfalta“, dana 06.05.2021. godine , sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor, uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja, predsjednik
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr.sci. Amir Džananović, docent, uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja,
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
  3. Dr.sci. Ismet Gušić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“,predsjednik
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

Asfaltni sloj predstavlja bitan finansijski dio ukupne cijene koštanja putne infrastrukture pa je potrebno analizirati i sagledati sve elemente koji mogu imati uticaj na kvalitet istog. Jedan od njih je zasigurno i uticaj temperature. Naime, ni visoka ni niska temperatura asfalta i okoline nisu povoljne za njegovu ugradnju, pa je potrebno pronaći optimalne uslove za ugradnju asfalta kako bi se postigli što bolji rezultati zbijenosti i šupljina u asfaltnom sloju.
Upravo je cilj ovog rada da se uporednim analizama različitih temperatura asfaltne mješavine i okoline pronađu optimalni uslovi za njegovu ugradnju.
Mjereni su i bilježeni podaci na terenu o temperaturama proizvodnje i ugradnje asfalta, temperaturi zraka, broju prelaza valjaka, a kao rezultati su posmatrani zbijenost sloja i udio šupljina u asfaltnom sloju.
Nakon toga provedena je regresijska analiza dobijenih rezultata ispitivanja i mjerenja.
Rezultati analize su pokazali da je optimalna temperature proizvodnje asfalta 145-157º C, optimalna temperature zraka je 17-23º C, a sve to da bi imali najmanji broj prelaza valjaka za ostvarenje potrebne zbijenosti i što manjeg udjela šupljina u asfaltnom sloju.
Ključne riječi: temperature asfalta, zbijenost, šupljine