OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elmir Hodžić, bachelor sanitarnog inžinjeringa

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla


O B J A V L J U J E

Kandidat Elmir Hodžić, bachelor sanitarnog inžinjeringa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Percepcija rizika u oblasti sigurnosti hrane na području grada Tuzle“ dana 07.02.2023. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Maida Mulić, vanredni profesor za nastavni predmet „Socijalna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Nihada Ahmetović, redovni profesor za nastavni predmet „Higijena i zravstvena ekologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Amer Čustović, vanredni profesor za nastavni predmet „Epidemiologija sa statistikom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Sanja Brekalo Lazarević, vanredni profesor za nastavni predmet „Medicina rada“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Znanje o sigurnosti hrane i percepcija potrošača važni su čimbenici spriječavanja pojave bolesti koje se prenose hranom. Svrha ove studije bila je utvrditi znanje i percepciju potrošača o sigurnosti hrane. Ovo istraživanje posebno je procijenilo razinu znanja potrošača na području grada Tuzla. U radu su prikazani rezultati, te urađena je komparacija sa istraživanjima koje je proveo Eurobarometar o percepciji stanovništva Europske unije vezano za sigurnost hrane. Svrha istraživanja je prikazati nivo svijesti potrošača kada je u pitanju sigurnost hrane.
Ključne riječi: rizik, sigurnost hrane, percepcija rizika