OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elvedin Bojagić, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E

Elvedin Bojagić, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Analiza kvaliteta vode i ocjene ekološkog stanja rijeke Spreče na osnovu zoobentosa “, u utorak 29.11.2022. godine u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Isat Skenderović, redovni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja,
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sc. Jasmina Kamberović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

 

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Sanida Bektić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA 


Spreča je rijeka u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, njena dužina je 137,5 kilometara. Rijeka Spreča je pritoka rijeke Bosne, a jedna je od najdužih njenih pritoka koja dolazi sa desne strane. Izvire u selu Snagovo, općina Zvornik, i teče dalje kroz područje općina Kalesija, Živinice, Lukavac, Petrovo, Gračanica, Doboj Istok i Doboj. Na svom putu do ušća u rijeku Bosnu kod Doboja, Spreča prima nekoliko pritoka: Gribaju, Oskovu, Gostelju, Jalu, Sokolušu, Brijesnicu, Jadrinu, Kameničku rijeku, Sočkovačku rijeku i Prenju. Njene vode se koriste za industriju Tuzlanskog kantona.
Na rijeku Spreču najviše djeluje industrijsko zagađenje koje potiče iz okolnih fabrika, zatim poljoprivredno zagađenje, kao i razne vrste onečišćenja iz domaćinstava koja su dio urbanog područja, a koje se javilo u okruženju rijeke Spreče (Sava River Basin Analysis Report, 2009).
Zbog lošeg ekološkog stanja u kojem se nalazi rijeka Spreča, ovo istraživanje je bazirano na vršenju detaljne analize i aktivnosti na utvrđivanju ekološko – sanitarnog stanja rijeke Spreče neposredno nizvodno od akumulacije Modrac u toku 2021.godine. Prema ranije uspostavljenoj metodologiji istraživanja, definiran je obim istraživanja koji uključuje kompleksna limnološka istraživanja, koja uključuju fizičko-hemijske analize, hidrobiološke analize, te mikrobiološke analize, a sve u cilju davanja ocjene kvaliteta vode i ocjene ekološkog stanja akumulacije Modrac i ekološko – sanitarnog stanja rijeke Spreče neposredno nizvodno od akumulacije Modrac, te određivanja njenog nivoa biološke raznolikosti na osnovu zoobentosa.

 

Ključne riječi: kvalitet vode, ekološko stanje, rijeke,zoobentos, Spreča, akumulacija Modrac