OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elvira Muhić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 07.02.2024. godine


O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Elvira Muhić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Izvršenje na nekretninama prema novom zemljišno-knjižnom, stvarnom i izvršnom pravu u Bosni i Hercegovini“, dana 16.02.2024. godine sa početkom u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Boris Krešić, vanr. profesor – predsjednik
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanr. profesor – mentor i član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr.sci. Adis Poljić, docent – član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)
 • Dr.sci. Anita Petrović, vanr. profesor – zamjenski član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Izvršenje na nekretninama je veoma kompleksna i složena tema. Izvor njene složenosti leži u činjenici da je ovu tematiku potrebno sagledati iz više različitih uglova, kako bi ista bila u potpunosti analizirana. Neminovno je, u kontekstu potpunog razumjevanja izvršenja na nekretninama, konsultovati riješenja zemljišno – knjižnog, stvarnog i izvršnog prava. Na bazi analize dobija se „šira slika“ ove oblasti. Kroz rad se napravila analiza Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o stvarnim pravima i Zakona o izvršnom postupku u tri administrativne jedinice Bosne i Hercegovine: Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, te Brčko Distriktu. Pored navedenog, a u cilju boljeg razumjevanja ove oblasti, konsultovani su i Zakon o notarima, Zakon o katastru i drugi relevantni zakonski propisi koji se odnose na ovu tematiku. Izvršenje na nekretninama obrađeno je i sa aspekta država Evropske Unije, uvažavajući i prezentirajući smjernice Evropske Unije kojima je uređena ova oblast. Neophodno je navesti i to da su se kroz rad prezentovali i stari zakoni kojima je bila ranije uređena ova oblast, kao i novi zakonski propisi, kojima je ova oblast uređena u tački vremena.
Pored toga, u radu je napravljeno i empirijsko istraživanje, na relevantnom uzorku od 50 ispitanika, koji su prethodno imali iskustva sa izvršenjem na nekretninama, a kroz rad su analizirana njihova iskustva sa istim.
U zaključnim razmaranjima su elaborirane postavljene hipoteze te su razmatrani prethodno postavljeni ciljevi istraživanja. Također, date su preporuke za dalja istraživanja. U kntekstu izrade rada, korišteno je 30 izvora u vidu knjiga i stručnih članaka, 14 zakonskih izvora, prezentovano je 13 tabela i 12 grafikona.
Osnovni doprinos rada ogleda se u tome da će se, u godinama koje dolaze, ovaj rad moći koristiti kao polazna osnova za tumačenje zakonskih propisa, donošenje novih zakona, te otklanjanje potencijalnih dilema u propisima zakona koji reguliraju ovu oblast.