OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elvis Joldić, dipl.inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

Elvis Joldić, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološke karakteristike lokaliteta ‘Vlahulje’ u funkciji vodosnabdijevanja područja Srebrenika na primjeru bunara B-5“, dana 22.06.2023. godine, sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hidrotehnika“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Amir Mešković, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hidrogeologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Dado Srkalović, docent
  uža naučna oblast „Hidrogeologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Rad ima za cilj istraživanje podzemnih voda, na mikrolokaciji Vlahulje u Srebreniku. Istraživanja za potrebe ovog rada obuhvatila su: prikupljanje i analizu provedenih geoloških i hidrogeoloških istraživanja, analizu izvedbe i revitalizaciju bunara B-5, testiranje bunara crpljenjem, određivanje fizičko-hemijskih osobina podzemne vode, mikrobiološki sastav i određivanje ukupne alfa i ukupne beta radioaktivnosti uzoraka vode iz bunara B-5.Nakon svih istraživanja i ispitivanja u vezi sa bunarom B-5, došlo se do zaključka da je u lošem stanju, a da je akvifer na lokaciji bunara veoma perspektivan za zahvatanje vode. Nakon pomenutog zaključka, pristupilo se izvođenu novog bunara B-5A, te uvođenju istog u sistem vodosnabdijevanja grada Srebrenika, što će u radu biti detaljno analizirano, opisano i ispitano. Analizirano je stanje i parametri nakon što je bunar B-5A uveden u vodovodni sistem. Također, cilj istraživanja je bio da se sa aspekta hidrogeologije i hidrotehnike ukaže na bolju mogućnost eksploatacije podzemnih voda, bolje iskorištenje, kao i proučavanje karakteristika vodozahvatnih objekata u funkciji vodosnabdijevanja područja Srebrenika. Prilikom istraživanja podzemnih voda korištena je sva dostupna tehnička dokumentacija u vezi sa navedenom temom, izvršena su terenska i laboratorijska istraživanja.