OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Ademi, bach.-inž.geologije


UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Emina Ademi, bach.-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike područja Rupice kod Vareša“ srijeda, 27.12.2023.godine, sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Sejfudin Vrabac, profesor emeritus, uža naučna oblast „Regionalna geologija“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Izudin Đulović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Regionalna geologija
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Elvir Babajić, vanredni profesor , uža naučna oblast „Minralogija i petrologija“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Rad istražuje geološke karakteristike područja Rupice kod Vareša, s naglaskom na kompleksnu rudu olova i cinka. Područje je poznato po bogatstvu ruda, uključujući olovo, cink, barit, bakar, zlato i srebro. Rad pruža analizu geološke građe Rupica, istražujući strukturno-tektonske odnose i historijski kontekst rudnika. Fokus je na rudi olova i cinka zbog njihove ključne uloge u industriji.
Geografski, područje je smješteno u planinskom ambijentu s nadmorskim visinama od 900 do 1276 metara, obiluje hidrografskom mrežom i karakterizira se planinskom klimom. Geotektonski, Rupice su u Durmitorskoj navlaci između Dinarske ofiolitne zone i zone Bosanskog fliša.
Ležište kompleksne rude olova, cinka i barita proteže se duž rudonosne zone Borovica-Vareš-Čevljanovići, s 10-tak ležišta u širem području. Geološki sastav Rupica detaljno je istražen kroz bušotine, raskope i jamske radove, što je omogućilo bolje razumijevanje geoloških odnosa.
Zaključci rada uključuju potvrdu dupleks strukture s intenzivno tektoniziranim stijenama te identifikaciju sedimentno-eksalacionog tipa ležišta. Mineralni sastav kompleksne rude olova i cinka uključuje pirit, sfalerit, galenit, halkopirit, tetraedrit, antimonit, burnonit i druge minerale.
Preporučuje se nastavak istraživanja sjeveroistočno od Rupica kako bi se pronašla nova ležišta kompleksne rude. Ovaj rad doprinosi boljem razumijevanju geologije ovog područja i postavlja temelje za buduća geološka i rudarska istraživanja s potencijalom za ekonomske beneficije.
Ležište Rupice u području Rupica karakterizira prisutnost rudnog tijela s visokim sadržajem sulfida olova, cinka, barita, bakra, antimona, srebra i zlata. Struktura se opisuje kao dupleks struktura s više ravni navlačenja, a rudno tijelo ima oblik sočiva koje se pruža sjeverozapad-jugoistok s padom u smjeru sjeveristoka. Rudno tijelo je masivno, s brečama duž vanjskog ruba koje sadrže cink, olovo, srebro i zlato. Unutar rudnog tijela, centralni dio s masivnim baritima sadrži džepove bogate mineralima bakra. Dva glavna tipa rude su tamni masivni bariti i breče s baritom, galenitom, sfaleritom, halkopiritom i piritom. Ležište pokazuje četiri strukturne etaže u sklopu dupleks strukture. Na strukturalno-tektonskoj razini, rasjedi igraju ključnu ulogu, a značajne su deformacije litostratigrafskih jedinica.