OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Birdžo, bachelor primijenjene biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E

Emina Birdžo, bachelor primijenjene biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost i posljedice infekcije SARS-CoV-2 virusa kod osoba sa dijagnosticiranom astmom u komparaciji sa opštom populacijom u Unsko-sanskom kantonu“, u utorak 23.04.2024. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sci. Suad Širanović, docent, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli,
 2. dr sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. dr sci. Aldijana Avdić, docent, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli


Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sci. Darja Husejnagić, docent za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Astma je jedna od najčešćih nezaraznih bolesti te ima značajan utjecaj na kvalitetu života. Riječ je o grupi heterogenih fenotipova s ​​različitim etiologijama i prognozama. 2019. godine identificiran je virus iz skupine coronavirusa odnosno SARS-CoV-2, a 11. marta 2020.godine je proglašena i pandemija pod nazivom COVID-19 pandemija.Prvobitno je vladalo mišljenje da već postojeća astma ima potencijalni utjecaj na osjetljivost na SARS-CoV-2 i tok bolesti te se smatrala jednim od glavnih komorbiditeta, ali dodatna istraživanja su dokazala da terapija korištena za kontrolu astme smanjuje rizik od infekcije ili razvoja težih simptoma bolesti COVID-19.
U ovoj studiji, retrospektivnog karaktera,korišteni su podaci iz zdravstvenih kartona osoba koje su liječene od astme, COVID-19 infekcije i njihove kombinacije u domu zdravlja Bihać, na antituberkuloznom dispanzeru i odjelima porodične medicine. Analiza podataka obuhvatila je vremenski period od augusta 2020.godine do decembra 2022.godine. Glavni ciljevi ovog rada su bili: utvrditi učestalost coronavirusSARS-CoV-2 infekcije kod osoba sa astmom i osoba iz opšte populacije na području USK, analizirati simptome i posljedice infekcije prema dobnim skupinama i uporediti i analizirati simptome bolesti kod osoba sa astmom u odnosu na zdrave induvidue. Dobijeni rezultati pokazuju da su osobe liječene od astme rjeđe oboljevale od COVID-19 ili imale blaže simptome u odnosu na zdrave induvidue, te da su osobe mlađe životne dobi također imale lakšu kliničku sliku u odnosu na starije. Sama astma, kao i kombinacija astme i COVID-19 je zastupljenija kod osoba ženskog spola, dok je samo infekcija sa SARS-CoV-2 prisutnija kod osoba muškog spola.
Ukupan broj negativnih osoba testiranih na SARS-CoV-2 infekciju na Unsko-sanskom kantonu za istraživani period bio je 124.226 (89%), dok je ukupan broj pozitivnih 15.802 (11%). Ukupan broj ispitanika sa astmom bez SARS-CoV-2 infekcije je 510, od čega su 324 žene (63,5%) i 186 muškarca (36,5%). Ukupan broj osoba sa astmom i SARS-CoV-2 infekcijom je 498, od čega su 348 žene (69,88%) i 150 muškaraca (30,12%).
Rezultati sprovedenog istraživanje pružaju uvid u učestalost i i težinu posljedica koronavirus SARS-CoV-2 infekcija kod osoba sa astmom i osoba bez astme i ukazuju da osobe koje boluju od astme nemaju veći stepen ugroženosti u odnosu na osobe koje ne boluju od ove bolesti.
Ključne riječi: astma, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemija, simptomatika