OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Dedić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Emina Dedić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “„Dramapädagogische Methoden zur Förderung der Sprechfertgkeit im DaF-Unterricht” (Dramsko-pedagoške metode za unapređenje govornih vještina u nastavi njemačkog kao stranog jezika)”, Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 27.9.2023.godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Ivica Tokić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sc. Meliha Hrustić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. Dr. sc. Alma Halidović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Azra Bešić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Njemački jezik je već nekoliko godina zastupljen u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, te je danas fokus pažnje profesora usmjeren na kvalitetnu organizaciju procesa učenja i poučavanja njemačkog kao stranog jezika. U tom kontekstu, sve se više promišlja, analizira i testira uspješnost i učinkovitost pojedinih metoda i socijalnih formi u organizaciji nastave. Inoviranje procesa učenja njemačkog kao stranog jezika treba da doprinese razvoju šireg korpusa kompetencija kod učenika kao što su govorne, socijalne, emocionalne itd.
Kroz ovaj magistarski rad nastojali smo istražiti uticaj dramsko-pedagoških metoda na kvalitetu razvoja govornih vještina kod učenika koji uče njemački kao drugi strani jezik u Osnovnoj školi.
Dramska pedagogija uključuje pisanje, govor, muziku, pjevanje, ples i dr. što govori da je drama po svojoj prirodi usmjerena na razne načine izražavanja svijeta i njegovih pojavnosti. Sa aspekta didaktičko-metodičke organizacije nastave, dramsko- pedagoške metode poboljšavaju dinamiku časa, zahtijevaju aktivno sudjelovanje svih aktera i podstiču interaktivnost što u konačnici rezultira razvijenijim govornim vještinama.
U istraživanju je korištena metoda eksperimenta i postupak posmatranja. Experiment je obuhvatio dva različita odjeljenja. U jednom odjeljenju korištene su klasične nastavne metode (nastava orijentisana na udžbenik bez dramskih metoda) a u drugom dramsko-pedagoške metode. U istraživanju bio je angažovan nezavisni posmatrač (profesor njemačkog jezika) . Rezultati istraživanja potvrdili su učinkovitost dramsko pedagoških metoda u unapređivanju govornih vještina kod učenika.