OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Hadžić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Emina Hadžić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj razvijenosti upravljanja ljudskim resursima na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća iz oblasti građevinarstva“ dana 10.05.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

 

  1. Dr sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA

 

Uspjeh savremenih preduzeća u velikoj mjeri zavisi od ključnog oslonca za izgradnju konkurentske prednosti, a to su ljudski resursi. Obzirom da je značaj ljudskih resursa postao sve veći, upravljanje ovim resursima smatra se jednim od osnovnih interesa preduzeća kojim se bave menadžeri. Do nedavno nisu postojali sekori ljudskih resursa unutar preduzeća, već kadrovska služba koja je imala isključivo administrativnu funkciju. Međutim, danas se ovim sektorima pridaje značajna uloga, budući da je dominantno opšte stanovište da će u budućnosti neko preduzeće biti utoliko uspješno koliko bude ulagalo u ljude, njihovo znanje i potencijale. Zadaci i aktivnosti statične i međusobno odvojene aktivnosti, već se one kontinurirano povezuju sa ciljevima preduzeću. Menadžment ljudskih resursa ima stratešku i razvojnu ulogu u preduzeću. To podrazumijeva sistemski i planski razvoj ljudskih resursa usmjerenih na postizanje i razvijanje organizacijskih sposobnosti i osigurava relevantne konkurentske prednosti u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva poslovanja. Zadaci i aktivnosti statične i međusobno odvojene aktivnosti, već se one kontinurirano povezuju sa ciljevima preduzeća. Može se reći da sadržaj funkcije menadžmenta ljudskih resursa obuhvata veliki broj različitih, ali i međusobno povezanih aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u jednoj organizaciji, usmjerenih na osiguravanje adekvatnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacije i oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje organizacijskih ciljeva. Imajući u vidu naprijed navedeno, pokazalo se opravdanim fokusiranje predmetnog istraživanja na uticaja razvijenosti upravljanja ljudskim resursma na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća iz oblasti građevinarstva. U skladu sa predmetom i problemom istraživanja, te opštim ciljem istraživanja, u radu je postavljena i dokazana osnovna istraživačka hipoteza koja glasi: „Razvijenost ljudskih resursa značajno utiče na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća iz oblasti građevinarstva.“
Ključne riječi: menadžment ljudskih resursa, organizacijski ciljevi