OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Hasagić, bachelor primijenjene hemije

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 04.03.2021. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E 

Emina Hasagić, bachelor primijenjene hemije  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Interakcije teških metala i inhibitora protonske pumpe u biološkim sistemima“u četvrtak  11.03.2021. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 10  sati  
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Aldina Kesić, vanr. prof.,predsjednik
  Uža naučna oblast ”Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor
  Uža naučna oblast ”Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sc.Almir Šestan, vanredni profesor
  Uža naučna oblast ”Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član  dr.sc. Benjamin Ćatović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Teški metali zbog sve većeg antropogenog uticaja predstavljaju jednu od glavnih zagađujućih materija u životnoj sredini. Iako su neki metali prisutni kao esencijalni bioelementi u tragovima, većina njih je u visokim koncentracijama toksična za sve životne forme. Za razliku od organskih polutanata teški metali ne podliježu degradaciji i akumuliraju se u okolini, ali i u živim sistemima.

Inhibitor protonske pumpe (IPP) je predlijek koji se aktivira kiselinom. Aktivirani IPP veže se kovalentno na želučanu H+, K+-ATPazu putem disulfidne veze. Cys813 je primarno mjesto odgovorno za inhibiciju enzima kiselinske pumpe, na kojem se vežu IPP.

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) je jedna od najčešćih bakterija koja kolonizuje bolničku sredinu. Velika genetička raznovrsnost, fleksibilna fiziologija, adaptibilnost, metabolički potencijal, produkcija široke kapsule i biofilma, kontrola permeabilnosti spoljašnje membrane i rezistencija na antibiotike i dezinficijense omogućavaju bacilu da bude široko rasprostranjen. P. aeruginosa je čest uzročnik inflamacija, ako postoji oštećenje imunog sistema iz bilo kog razloga: maligne bolesti, hemoterapija, neutropenija, diabetes mellitus, kardiovaskularne bolesti, alkoholizam, pušenje i debljina.

Candida albicans (C. albicans) oportunistički je gljivični patogen koji postoji u gastrointestinalnom i genitourinarnom traktu u oko 70% ljudi, a oko 75% žena pati barem jednom u životu od infekcije Candidom. Međutim, postaje oportunistički patogen za imunološki oslabljene pacijente, za neke imunološki slabe osobe ili čak za zdrave osobe. Infekcija koju uzrokuje C. albicans poznata je pod nazivom kandidijaza.

Glavni cilj ovog rada je ispitati uticaj teških metala na metabolizam omeprazola kao i monitoring  interakcija teških metala i omeprazola u  biološkim sistemima.

Ključne riječi:Teški metali, inhibitori protonskih pumpi, pseudomonas aeruginosa, candida albicans