OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Hodžić, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 06.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Emina Hodžić, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “Komparativna analiza vrijednosti indikatora kvaliteta vode podslivova Save“ u petak 15.09.2023. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13 sati i 30 minuta pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Almir Šestan, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast Opšta i neorganska hemija“,
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sci. Nadira Ibrišimović-Mehmedinović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast “Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sc. Aldina Kesić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast “Opšta i neorgsnaka hemija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Benjamni Ćatović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADA


Kvalitet vode određuje se na osnovu ispitivanja njenih fizičkih, hemijskih i bioloških karakteristika. U ovom radu vršena je komparativna analiza vrijednosti indikatora kvaliteta rijeke Save i njenih podslivova (Bosna, Drina i Tinja). Uzorci vode su skupljeni u maju 2022. godine, a parametri koji su određivani in situ pomoću instrumenta Hanna Instruments HI 9828 Multiparametar Water Quality Meter su: temperatura, pH vrijednost, elektroprovodljivost, otpornost, oksido-redukcijski potencijal, ukupna količina rastvorenih tvari, salinitet, zasićenost kisikom i rastvoreni kisik. Amonijak, nitriti, fosfati i sulfati su određeni pomoću UV/Vis spektrofotometra. Analiza sadržaja teških metala (Fe, Mn, Pb, Se i Sn) u uzorcima vode je određena pomoću Atomske Apsorpcione spektrofotometrije (AAS). Kod vrijednosti parametara izmjerenih in situ, nema izraženih ekstrema u rezultatima analiziranih rijeka što ukazuje na ujednačenost kvaliteta voda. Utvrđena je koncentracija fosfata iznad propisane granične vrijednosti u rijeci Bosni. Amonijak, nitriti i sulfati nisu pronađeni u velikim količinama u analiziranim rijekama. Selen se u svim uzorcima rijeka nalazi u koncentracijama koje prelaze graničnu vrijednosti, dok ostali teški metali ne prelaze propisane granične vrijednosti. Monitoring uticaja teških metala na rast i virulentnost identifikovanih mikroorganizama (bakteriju Pseudomonas aeruginosau i gljivicu Candidu albicans) je realizovan pomoću spektrofotometrijskih metoda, za rast OD600 I aktivnost faktora virulencije ( Leucin aminopeptidaze i Aspartil proteinaze) u rastvorima navedene bakterije i gljivice pod uticajem teških metala.Da li će neki patogen izazvati bolest zavisi od faktora virulencije, pa je određivana i aktivnost faktora virulencije ( Leucin aminopeptidaze i Aspartil proteinaze) u rastvorima navedene bakterije i gljivice pod uticajem teških metala. Potrebno je uraditi ispitivanja niza parametara vezanih za fizički, hemijski i biološki kvalitet površinskih voda i izvršiti praćenje tokom dužeg vremenskog perioda, da bi se stekla prava slika o stanju u ovim rijekama.