OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Karić, dipl. inž. med. radiologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Emina Karić, dipl. inž. med. radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Senzitivnost i specifičnost radioloških metoda u dijagnostici pneumonije uzrokovane Covid infekcijom“ dana 11.09.2023. godine u 14,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Farmakologiju, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor – predsjednik
    (nastavni predmet “Radiologija i nuklearna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Mirela Delibegović, docent – mentor i član
    (nastavni predmet “Radiologija i nuklearna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Alma Efendić, vanredni profesor – član
    (nastavni predmet “Radiologija i nuklearna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sci. Jasmin Delić, redovni profesor, za nastavni predmet “Anatomija” i “Neuroanatomija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.”

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Pandemija novom varijantom korona virusa – SARS-CoV-2 počela je krajem 2019. godine i odnijela je živote najmanje 7 000 000 ljudi širom svijeta. Bolest izazvana ovim virusom je multisistemska što znači da može davati vrlo različite simptome i zahvatati više sistema. Prvi sistem koji virus inficira je respiratorni sistem gdje bolest može proći sa lakšim simptomima ali i dovesti do teže kliničke slike i smrti. Pravovremena dijagnostika sprečava teži ishod bolesti i hospitalizaciju, te samim time skraćuje oporavak. Težeći tome analizirali smo dijagnostičke vrijednosti radioloških modaliteta u dijagnostici infekcije virusom SARS-CoV2.
Ciljevi ovog rada su bili utvrditi RTG i CT karakteristike promjena na plućima izazvanih SAR-CoV-2 virusom, utvrditi specifičnost i senzitivnost standardne radiografije i kompjuterske tomografije u dijanostici pneumonija uzrokovani COVID-19 infekcijom te korelaciju radiografije pluća i kompjuterizovane tomografije. Studija je provedena retrospektivno i njom je obuhvaćeno 143 pacijenta, starosti od 23 do 85 godina, kojima je na onosvu RT-PCR testa utvrđena COVID-19 infekcija. Analizirani su simptomi ispitanika, RTG i CT obilježja, CO-RADS skor, eventualne komplikacije ili posljedice bolesti, lokalizacija pneumoničnih infiltrata te učestalost promjena na jetri. Uvršteni su predgledi standardne radiografije pluća i kompjuterske tomografije pluća rađene po niskodoznom protokolu. Na osnovu prikupljenih podataka izračunali smo pozdanost radioloških metoda u detekciji COVID-19 infekcije te predisponirajuće faktore za težu kliničku sliku. Utvrđene su karakteristike pneumoničnih infiltrata, njihova najčešća lokalizacija i koje simptome najčešće izazivaju.
Radiografija pluća je pokazala slabije rezultate uodnosu na kompjuterizovanu tomografiju ali zbog svoje dostupnosti ima važnomjesto u algoritmu pretrata, te može imati veliki značaj u praćenju pacijenta. Radiografija pluća je pokazala osjetljivost od 44,5% i specifičnost od 55,3% dok je kompjuterska tomografija pluća pokazala osjetljivost od 78,6% i specifičnost od 42,3$ na osnovu RT-PCR metode kao zlatnog standarda. Radiološki modaliteti su veoma koristan alat ali zahtijevaju pravilnu upotrebu. Ukoliko se pacijent podvrgava snimanju u ranoj fazi bolesti, RTG i CT nalaz može biti negativan uz bespotrebno izla ganje riziku od zračenja.

Ključne riječi: COVID-19, kompjuterska tomografija, radiografija pluća, RT-PCR, niskodozni protokol, SARS-CoV-2,