OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Kubat, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTETO B A V I J E S T


Emina Kubat, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Transkortikalna senzorna afazija – prikaz slučaja”, dana 15.03.2024. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.

Za zamjenika članova komisije imenovan je dr. sci. Edina Kuduzović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Rad predstavlja prikaz slučaja jednog ispitanika sa dijagnozom transkortikalne senzorne afazije. Glavni cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju i analiziraju govorno-jezičke sposobnosti ispitanika u akutnoj fazi nakon moždanog udara, te nakon tromjesečnog logopedskog tretmana.
Za procjenu govorno jezičkih sposobnosti ispitanika korištena je skraćena forma Bostonskog dijagnostičkog testa za ispitivanje afazije (Boston DiagnosticAphasiaExamination–BDAE, Short form, Goodglass, Kaplan, Barresi, 2001). Ispitanik je testiran u akutnoj fazi moždanog udara i nakon tri mjeseca logopedskog tretmana. Putem skraćene forme Bostonskog testa procijenjeno je 6 modaliteta: konverzacijski i reproduktivni govor, oralna ekspresija, auditivno razumijevanje, nelingvistička kvalitativna mjerenja, čitanje i pisanje.
Rezultati istraživanja pokazuju da je najteže pogođena receptivna komponenta govora i jezika u vidu otežanog auditivnog razumijevanja, te sposobnosti imenovanja, dok je ekspresivna komponenta govora i jezika relativno očuvana. Nakon tromjesećnoglogopedskog tretmana došlo je do poboljšanja govorno-jezičkih sposobnosti ispitanika na skoro svim posmatranim varijablama.

Ključne riječi:transkortikalna senzorna afazija, govorno-jezičke sposobnosti, logopedski tretman