OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Goletić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Emir Goletić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Dijagnostička ispitivanja visokonaponskih prekidača sa SF6 gasom”, dana 15.07.2022. godine sa početkom u 11,00 na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Majda Tešanović, vanredni profesor–predsjednik
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Mensur Kasumović, vanredni profesor –mentor
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Mario Pejdanović, docent– član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor, uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


U radu su analizirana dijagnostička ispitivanja visokonaponskih prekidača sa SF 6 gasom, gdje su opisani principi rada i konstruktivne izvedbe VN prekidača, vrste njihovih pogonskih mehanizama i sistema upravljanja. Opisan je pojam električnog luka kao popratna pojava sklopnih operacija VN prekidača u pogonu, naprezanja i uticaj prekidača kod kratkih spojeva.
Date su osnovne smjernice načina održavanja, kao i određene dijagnostičke metode ispitivanja,koje imaju za cilj pravovremeno informisanje korisnika o stanju uređaja. Na osnovu ovih informacija mogu se definisati određene preventivne mjere za sprečavanje kvarova ili smanjenje njihovih posljedica i strategije daljnjeg održavanja. U radu je opisan SF 6 gas kao medij za gašenje luka koji ujedno služi i kao izolacija u svrhu postizanja što boljih dielektričnih odstojanja između kontakata prekidača. Analizirane su određene metode ispitivanja sadržaja vlage, produkata razlaganja (kiselosti) i kvaliteta SF 6 gasa. Navedene su vrste mogućih uzroka različitih kvarova koji se dešavaju kod VN prekidača u toku montaže i eksploatacije, vjerovatnoće pojave različitih kvarova (velikih i malih kvarova), kao i procjena životnog vijeka VN prekidača u toku eksploatacije. Rezultati ispitivanja VN prekidača u toku eksploatacije upoređeni su sa rezultatima prethodnih ispitivanja kao i sa rezultatima ispitivanja pri puštanju prekidača u rad i fabričkim ispitivanjima. Na osnovu poređenja i analize hronoloških događaja (kumulativne struje, broj manipulacija, kvarova i drugo) izvršena je procjena životnog vijeka VN prekidača.
Izvršena je komparacija dobijenih rezultata primjenom različitih dijagnostičkih metoda koji imaju za cilj potvrđivanje određenih mogućih anomalija i vjerovatnoće kvarova koje se mogu pojaviti u radu VN prekidača. Dat je osvrt na pouzdanost VN prekidača i njihov značaj kao krajnjeg izvršnog člana u sistemu zaštite ostalih uređaja u elektroenergetskom sistemu.
U cilju povećanja pouzdanosti prekidača definisani su postupci određivanja pokazatelja pouzdanosti prekidača u elektroenergetskim postrojenjima. Primjenom delfi metode na osnovu hronoloških podataka, urađena je procjena životnog vijeka konkretnog VN prekidača sa SF 6 gasom, koji se nalazi u eksploataciji u Elektroprijenosu BiH. Opisana su fabrička testiranja (tipska i rutinska) koja se provode na VN prekidačima.
U primjeru u radu prezentirani su rezultati mjerenja i hodogrami kod predmetnog prekidača. Na osnovu dobijenih rezultata u toku ispitivanja, urađena je procjena ispravnosti pojedinih komponenti VN prekidača koje su u okviru dozvoljenih propisanih tolerancija i korištenih standarda.