OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Hujdur, dipl. ekonomista


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidat Emir Hujdur, dipl. ekonomista, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Alati upravljačkog računovodstva kod donošenja odluka o upravljanju postrojenjima i opremom u građevinskim firmama“, dana 17.07.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Sado Puškarević, redovni profesor – predsjednik
    (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Amra Gadžo, vanredni profesor – mentor i član
    (uža naučna oblast „Računovodstvo“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tuzli) i
  3. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor – član
    (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Predmet istraživanja ovog završnog magistarskog rada je kako alati upravljačkog računovodstva mogu pomoći menadžerima u građevinskim firmama da donose informisane odluke u vezi sa upravljanjem postrojenjima i opremom. Rad je baziran na istraživanju koncepta analize troškova životnog ciklusa i inkrementalne analize, u funkciji podrške menadžerskom odlučivanju, a vezano za upravljanje postrojenjima i opremom. U radu je sprovedena analiza troškova životnog ciklusa na uzorku od 63 najčešće korištene mašine u portfoliju 30 ispitanih firmi. Putem analize utvrđeno je da je ekonomski vijek ispitivanog uzorka mašina 10 godina a prosječna starost 15 godina. To znači da vlasnici propuštanjem da sprovedu analizu troškova životnog ciklusa i određivanje životnog vijeka zadržavaju mašine duže 5 godina u odnosu na period u kojem se maksimizira profit. Stoga se ostvaruju određeni gubici koji bi se mogli preduprijediti provođenjem navedenih analiza.
U radu je dalje sprovođenjem primarnog istraživanja dokazano da menadžeri uglavnom ne koriste alate upravljačkog računovodstva na adekvatan način, odnosno u svrhu maksimiziranja profita. To se ogleda u nesprovođenju navedenih analiza, odnosno nekorištenju adekvatnih softvera za prikupljanje i analizu podataka, što otvara značajan prostor za unapređenje upravljanja postrojenjima i opremom.
Doprinos ovog završnog magistarskog rada se ogleda u definisanju konkretnih alata upravljačkog računovodstva sa teorijskog aspekta za potrebe efikasnijeg upravljanja postrojenjima i opremom, te u konačnici maksimizaciji profita. Pored toga, doprinos se ogleda u transferu savremenog znanja iz predmetne oblasti, sa literature na engleskom jeziku prikupljene u procesu izrade rada, na lokalne jezike. Sa empirijskog aspekta, doprinos rada se ogleda u kvantifkovanju troškova održavanja opreme prije i nakon tačke isteka ekonomskog vijeka trajanja, evaluaciji ukupnih troškova po vrstama tokom životnog ciklusa, kvantifikovanju kapitalnih i operativnih troškove, te utvrđivanju ukupne vrijednosti životnog vijeka mašina iskazanu kroz određenu jedinicu vremena, kao faktora konkurentnosti.
Ključne riječi: alati upravljačkog računovodstva, analiza troškova životnog ciklusa, kapitalni troškovi, operativni troškovi, ekonomski vijek, inkrementalna analiza, postrojenja i oprema