OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Kamberović, dipl. medicinski tehničar

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla


O B J A V L J U J E


Kandidat Emir Kamberović, dipl. medicinski tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Anksioznost, depresija i kvalitet života u osoba sa urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom“ dana 06.06.2024. godine sa početkom u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.med.sci. Zihnet Selimbašić, vanredni profesor za nastavni predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.med.sci. Elvir Bećirović, vanredni profesor za nastavni predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.med.sci. Maida Zonić-Imamović, vanredni profesor, za nastavni predmet „Fizijatrija i rehailitacija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Šahza Kikanović, docent za nastavni predmet „Fizijatrija i rehailitacija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Uvod: Kontrola pražnjenja mokraćnog mjehura kod ljudi je vrlo važno društveno ponašanje koje se stiče kroz treninge koji započinju u ranom djetinjstvu. Mokrenje je lična stvar koju je potrebno zadržati u privatnosti, stoga je nevoljno curenje mokraće u javnosti jedan od najgorih incidenata u društvenom životu za odrasle, što može uzrokovati osjećaj beznađa, anksioznosti i depresije. Ciljevi istraživanja: Procijeniti razlike u kvaliteti života te pojavu anksioznih i depresivnih simptoma kod pacijenata s urinarnom inkontinencijom u odnosu na pacijente sa neurogenim mokraćnim mjehurom. Ispitanici i metode: Posmatrane su osnovne demografske i kliničke karakteristike skupine od 60 pacijenata podijeljenih u dvije grupe od po 30 pacijenata kojima je potvrđena dijagnoza urinarne inkontinencije odnosno neurogenog mokraćnog mjehura u Kabinetu za urodinamiku Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju JZU UKC Tuzla. Od metoda za istraživanje korišteni su sociodemografski upitnik, Bekova skala anksioznosti, Bekova skala depresivnosti te skala kvalitete života SF-36. Rezultati: Prema rezultatima Mann-Whitney U testa, pokazalo se da ne postoji statistički značajna razlika (P<0,05) u srednjim vrijednostima ukupnog skora depresivnosti ali da su među pacijentima sa inkontinencijom u većoj mjeri zastupljeni pacijenti sa određenim stepenom depresije (66,67%) dok sa neurogenim mokraćnim mjehurom (50%). Umjeren nivo anksioznosti je veći kod pacijenata sa inkontinencijom (20%) u odnosu na svega 3,33% pacijenata sa neurogenim mokraćnim mjehurom. Rezultati iz upitnika SF-36 pokazuju niže vrijednosti odnosno lošiji kvalitet života pacijenata sa inkontinencijom kada je u pitanju fizičko i socijalno funkcionisanje u odnosu na pacijente sa neurogenim mokraćnim mjehurom. Zaključak: Pokazali smo da postoji statistički značajna razlika u pojavi umjerene anksioznosti, lošije kvalitete živote kao i viši procenat depresivnosti kod pacijenata za urinarnom inkontinencijom u odnosu na pacijente sa neurogenim mokraćnim mjehurom. Također smo prikazali potrebu za uvođenjem specijaliziranih upitnika koje bi popunjavali pacijenti na svim nivoima zdravstvene zaštite.
Ključne riječi: Anksioznost; depresija; kvaliteta života; urinarna inkontinencija; neurogeni mokraćni mjehur; urodinamsko ispitivanje.