OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Operta, bach-inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 03.06.2021. god.

O B J A V L J U J E

Emir Operta, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „OBEZBJEĐENJE SIGURNOSTI TUNELA VRANDUK IMPLEMENTACIJOM PLANA ZAŠTITE OD POŽARA“, dana 18.06.2021. godine , sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Edisa Nukić, docent uža naučna oblast „Opšta sigurnost“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Sead Avdić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta sigurnost“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Kemal Gutić, redovni profesor, uža naučna oblast „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

REZIME RADA

U radu je prezentirana problematika vezana za pojavu opasnosti u tunelima kao i mjere za suzbijanje požara, način reagovanja i sredstva za gašenje požara.
Plan zaštite od požara predstavlja dokument koji služi za organizovan pristup u pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite od požara, a koji se izrađuje na osnovu procjene ugroženosti od požara i kadrovskih, materijalnih i drugih uslova značajnih za zaštitu od požara. Planom zaštite od požara određuje se broj, veličina, smještaj i organizacija profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica na osnovu procjene ugroženosti od požara, koja je sastavni dio procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća.
Cilj ovog istraživanja jeste da se utvrde opasnosti i izvrši procjena ugroženosti od požara radi primjene mjera zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama kao i radio i telefonskim sistemima za pozivanje svih učesnika koji učestvuju u gašenju požara, da se procijeni pristup protivpožarnih puteva i pristup za vatrogasna vozila, te da se utvrdi pojava gasova iznad dozvoljene koncentracije.