OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Suhonjić, dipl.ekonomista

UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Emir Suhonjić, dipl.ekonomista, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom Društvena trgovina kao oblik integracije poslovanja na domaćem i međunarodnom tržištu, dana 20.06.2024. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Beriz Čivić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Marketing“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. Dr.sci. Mustafa Sinanangić, profesor emeritus za užu naučnu oblast „Marketing“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član;
  3. Dr.sci. Ermina Mustafić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Marketing“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
  4. Dr.sci. Samira Fazlić, vanredni profesor – zamjenski član

(uža naučna oblast “Kvantitativna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

REZIME

Osnovno istraživačko pitanje u radu je: Da li u društvenoj trgovini postoji međuzavisnost između nivoa razvijenosti društvenih karakteristika tržišnog nastupa i stepena integrisanosti poslovanja na domaćem i međunarodnom tržištu bosanskohercegovačkih preduzeća koja koriste poslovne modele društvene trgovine? Predmet istraživanja u radu predstavlja društvena trgovina, kao specifičan oblik e-trgovine, u kontekstu domaćeg i internacionalnog poslovanja. Društvena trgovina uključuje upotrebu medija baziranih na internetu koji omogućavaju korisnicima da učestvuju u marketingu, prodaji, kupovini, usporedbi cijena, dijeljenu proizvoda i usluga u online i offline okruženju, kao i zajednicama. Istraživanje je obuhvatilo 40 servisa društvene trgovine iz BiH. Utvrđeno je da je u društvenoj trgovini u značajnoj mjeri prisutna međuzavisnost između nivoa razvijenosti društvenih karakteristika tržišnog nastupa i stepena integrisanosti poslovanja na domaćem i međunarodnom tržištu. Značajan broj servisa društvene trgovine koristi kombinovane tehnike internet marketinga. Internacionalizacija poslovanja servisa društvene trgovine prisutna je kod gotovo polovine obuhvaćenih servisa. Između servisa duštvene trgovine koji posluju integrisano na međunarodnom i domaćem tržištu i servisa koji posluju samo na domaćem tržištu postoji statistički značajna razlika u pogledu broja pratilaca većine većine korištenih društvenih medija. Pored uvoda i zaključka, rad se sastoji iz tri dijela. Uvod sadrži definisanje problema, predmeta, ciljeva istraživanja, istraživačke hipoteze, metodologiju i opis strukture rada. U prvom dijelu je dat teorijski okvir istraživanja i pregled literature. Posebno su obrađene specifičnosti tržišnog nastupa u društvenoj trgovini, internacionalizacija e-poslovanja servisa društvene trgovine, te internet marketing društvene trgovine i brendiranje. Drugi dio se odnosi na metodologiju empirijskog istraživanja u kojem su identifikovane varijable, indikatori, izvori podataka, uzorak, te metode analize. Treći dio rada sadržu analizu i diskusiju rezultata. Na kraju rada je dat zaključak.