OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ena Jahić, BA ekonomije

UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Ena Jahić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj menadžerskih kompetencija na motivaciju zaposlenika“, dana 25.03.2024. godine sa početkom u 13,15 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor – predsjednik, uno Menadžement i upravljanje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr.sci. Adisa Delić, redovni profesor – mentor i član, uno Menadžement i upravljanje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sci. Sabina Đonlagić Alibegović, redovni profesor – član, uno Menadžement i upravljanje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

Rezime

Predmet istraživanja završnog magistarskog rada je ispitati uticaj menadžerskih kompetencija na motivaciju zaposlenih. U okviru istraživanja, zastupljeno je teorijsko istraživanje na osnovu relevantne literature iz oblasti menadžmenta, kao i dosadašnjim ranijim istraživanja o navedenoj tematici. Empirijskim istraživanjem obuhvaćen je uzorak ispitanika koju su na različitim nivoima menadžmenta u oblasti trgovinskih preduzeća na području Federacije Bosne i Hercegovine. Primarni podaci su prikupljeni primjenom tehnike anketiranja, tj. upotrebom anketnog upitnika kao instrumenta istraživanja. Prilikom analize podataka korištene su mjere deskriptivne i inferencijalne statistike, a dobiveni podaci su direktno uneseni i obrađeni u statističkom programskom paketu Statistical Package for the Social Science (SPSS) 17.0 for Windows. Kao mjera inferencijalne statistike, korišten je t test, jer su se statističkim testom provjeravale postavljene hipoteze. Shodno rezultatima empirijske provjere, osnovna hipoteza je prihvaćena. Odnosno, menadžerske kompetencije značajno utiču na motivaciju zaposlenih. Budući da moderni menadžment daje značaju ljudskom resursu, odnosno menadžerske kompetencije imaju ključnu ulogu u povećavanju ili smanjivanju motivacije zaposlenih, pri čemu važan doprinos daje istraživanje menadžerskih kompetencija, kao i motivacija, čiji se značaj ogleda se u činjenici da preduzeća ostvaruju ciljeve i rezultate na osnovu radnih učinaka zaposlenih. Što je veća produktivnost zaposlenih, preduzeće je uspješnije i obrnuto. Ovaj i slični radovi mogu pomoći u razvoju poduzetništva, kao smjernica otklanjanju barijera koje su ovdje analizirane. Kroz niz preporuka predloženi su koraci i preporuke za buduće djelovanje.